Obrót udziałami w Sp. z o.o.-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót udziałami w Sp. z o.o.-opracowanie - strona 1 Obrót udziałami w Sp. z o.o.-opracowanie - strona 2 Obrót udziałami w Sp. z o.o.-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OBRÓT UDZIAŁAMI w Sp. z o.o. (zmiany składu osobowego)
Objęcie udziału - następuje w umowie spółki lub przy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jest związane z pierwotnym nabyciem (udział jeszcze nie istnieje, wspólnik obejmuje udział) Nabycie udziału - to nabycie pochodne już istniejącego udziału w spółce. art.16 - do momentu wpisania spółki do rejestru sądowego nie można dokonywać czynności rozporządzających, czyli zbywać udziałów. Podobnie - do momentu zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, nie można obracać tymi udziałami. Zasady zbywania - udział jest prawem o charakterze majątkowym, podlega zbywaniu. Co do zasady udziały mogą być zbywane dowolnie . Można w umowie spółki ograniczyć zbywanie udziałów, nie może natomiast całkowicie wyłączyć zbywalności udziałów (to wyjątek od ogólnej zasady z art.57 KC). Umowa o zbycie udziału - forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Samo zawarcie umowy nie wywołuje jeszcze skutków wobec spółki , jedynie pomiędzy zbywcą a nabywcą. Do tego aby nastąpił skutek wobec spółki, konieczne jest zawiadomienie spółki o dokonanym zbyciu udziału . KSH nie precyzuje kto ma zawiadomić, mówi tylko o osobie zainteresowanej. Do zawiadomienia koniecznym jest dołączenie dowodu przejścia udziału na nabywcę (umowa o zbycie udziału). W wyniku prawidłowego zawiadomienia skutki zbycia udziału dot. spółki. Z momentem zawiadomienia spółki zarząd spółki ma obowiązek dokonać zmiany w księdze udziałów. Po dokonaniu tej zmiany zarząd ma obowiązek dokonać aktualizacji listy wspólników w rejestrze sądowym (zmiana pow.1/10).
Ograniczenia w zbywaniu udziałów - ograniczenia mogą polegać na: uzyskaniu zgody spółki - zgody udziela zarząd spółki na wniosek wspólnika, który chce zbyć swoje udziały. Jeśli zarząd odmawia zgody na zbycie udziałów , to wspólnik ma prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na zbycie udziałów, jednak musi wykazać ważne powody zbycia swojego udziału. Jeśli sąd zezwoli na zbycie udziału, spółka uzyskuje prawo do wskazania osoby nabywcy. W razie sporu co do ceny udziału, cenę oraz termin do jej uiszczenia może oznaczyć sąd. Jeśli w terminie wskazanym przez sąd nabywca nie uiści ceny za udział, wspólnik który chce swój udział zbyć i uzyskał zezwolenie sądu - może dowolnej osobie i za dowolna cenę tak udział zbyć. prawie pierwszeństwa w nabyciu udziałów dla dotychczasowych wspólników, wymogach co do kwalifikacji zawodowych, zastrzeżeniu, że udział może być zbyty tylko na rzecz konkretnych członków rodziny (spółki rodzinne),
Stosownie do

(…)

… zostanie warunek przewidziane w umowie. Przy umorzeniu przymusowym i automatycznym, wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu za ostatni rok obrotowy, a pomniejszonych o zyski przeznaczone do podziału (wartość księgowa - bilansowa udziału). Podział ze względu na sposób finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały:
1. umorzenie…
…, że udział może być zbyty tylko na rzecz konkretnych członków rodziny (spółki rodzinne),
Stosownie do art.184 - kodeks zezwala na wspólne nabycie udziałów. Art.1831 - jeżeli osoba fiz., będąca w związku małżeńskim nabywa udział w spółce to udziałowcem jest tylko ten współmałżonek, który nabył udział. Także wtedy jeżeli nabywa udział z majątku wspólnego!
Art.183 - umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz