Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej-opracowanie - strona 1 Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej-opracowanie - strona 2 Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej Nie pojawia się klasyczna umowa spółki, w spółce tej jest statut spółki , przy czym różni się on od statutu spółki akcyjnej. O ile statut S.A. wyznacza pewną konstrukcję ustrojową spółek akcyjnych, gdzie są określone zasady jej funkcjonowania i statut S.A. nie zawiera żadnych zobowiązań, to statut sp. kom.-akcyjnej będzie zawierał zobowiązanie komplementariuszy do wniesienia wkładów. Ponieważ to zobowiązanie jest jednym z elementów istotnych statutu, dlatego też statut ten muszą podpisać jako założyciele - co najmniej wszyscy komplementariusze (grono założycieli może być szersze niż grono komplementariuszy). Akcjonariusze podpisując statut jeszcze do niczego się nie zobowiązują. Minimalna treść statutu art.130 , statut powinien przede wszystkim określać: firmę i siedzibę spółki w firmie powinno się znaleźć nazwisko komplementariusza. Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna to firma lub nazwa tego komplementariusza musi się znaleźć w firmie sp.kom.-a. W firmie sp. kom.-a. nie może się znaleźć nazwisko akcjonariusza lub gdy jest nim osoba prawna, to nie może znaleźć się jej firma lub nazwa. Gdyby zdarzyło się tak, że nazwisko, bądź nazwa lub firma akcjonariusza znalazłoby się w firmie sp. kom.-a., podobnie jak w sp. kom., akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania spółki, tak jak komplementariusz. Firma sp. kom.-a. musi zawierać dodatek spółka komandytowo-akcyjna (w statucie w pełnym brzmieniu), w obrocie można używać skrótu SKA.
przedmiot działalności,
konkretyzacja celu dla jakiego spółka jest tworzona,
oznaczenie przedmiotu i wartości wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, kapitał zakładowy i jego struktura - musi się dzielić na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalna wartość to 1 gr. (statut spółki może przewidywać inaczej). określić należy także na ile akcji i jakiej wartości dzieli się kapitał,
należy podać czy spółka będzie emitowała akcje na okaziciela, czy imienne, czy też oba rodzaje akcji,
jeśli w spółce mają pojawić się akcje uprzywilejowane, to musimy podać które akcje są uprzywilejowane, na czym uprzywilejowanie polega (uprawnienia),
imiona i nazwiska lub firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy, organizacja walnego zgromadzenia i rady nadzorczej , jeśli taka ma być przewidziana. Rada Nadzorcza ma co do zasady charakter fakultatywny, ale jeśli akcjonariuszy jest ponad 25 , wtedy jest obowiązek ustanowienia Rady .
Statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Po podpisaniu statutu w spółce mamy tylko komplementariuszy (tylko oni zobowiązali się do wniesienia wkładu).

(…)

… zakładowego, nie ma określonego terminu co do ich wniesienia,
natomiast wkłady na kapitał zakładowy podlegają reżimowi o sp. akcyjnych - przed rejestracją spółki powinno być przekazane do spółki co najmniej ¼ wartości nominalnej akcji oraz nadwyżka pomiędzy kwotą, za jaką akcje są udostępniane (ceną emisyjną) a wartością nominalną akcji (agio). Aporty winny być wniesione do spółki w terminie 1…
… o wyznaczenie biegłych rewidentów, którzy dokonają kontroli tego sprawozdania. W sprawozdaniu należy podać przede wszystkim:
kto daje aport,
ile w zamian dostaje akcji,
jaka jest wartość wyceny aportu,
uzasadnienie aportu.
Jeśli maja być wnoszone aporty do spółki, każdy kto obejmuje akcje powinien oświadczyć przy obejmowaniu akcji, że zna sprawozdanie założycieli i opinię biegłego rewidenta. Czyli sprawozdanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz