Dr Panfil

Wykład - bank emisyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

BANK EMISYJNY art. 4 u. NBP NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 31 u. NBP Znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.   art. 32...

Wykład - bankructwo państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Bankructwo państwa - jednostronne anulowanie przez państwo całości lub części własnych zobowiązań pożyczkowych (repudiacja), a także przymusowa rewizja warunków umowy (konwersja), powodująca ograniczenie uprawnień pożyczkodawcy. Skutki bankructwa państwa: w przeszłości bankructwa były źródłem konfli...

Wykład - bony a obligacje skarbowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

BONY SKARBOWE Pierwotny termin wykupu Nie dłuższy niż rok (krótkoterminowe papiery wartościowe) Adresaci Inwestorzy instytucjonalni (tzw. hurtowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 10 tys. zł.) Oprocentowanie Dyskonto Miejsce emisji Kraj Sprzedaż Z dyskontem OBLIGACJE SKARBOWE Pie...

Wykład - definicja budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Budżet - łac. bulga - worek, torba przeznaczona do zbierania dochodów. Budżet to jednocześnie: zasób środków pieniężnych - np. budżet państwa, budżet prywatny plan finansowych forma organizacji publicznej gospodarki finansowej - np. fundusze celowe akt prawny - budżet jest uchwalany w formie aktu...

Wykład - dług publiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

DŁUG PUBLICZNY art. 221 K Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Art. 216 ust. 5 K Ni...

Wykład - dług skarbu panstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

DŁUG SKARBU PAŃSTWA art. 10 ust. 2 ufp z 2005 Dług Skarbu Państwa rozumie się wartość nominalną zadłużenia SP. Zgodnie ze słownikiem jęz. polskiego „zadłużenie” to ogólna suma długów jakiejś osoby . Art. 11 ust. 2 ufp z 2005 Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób...

Wykład - deficyt i sposoby jego eliminowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

DEFICYT JST Art. 217 ust 1 u. f. p. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  Art. 217 ust. 2 Deficyt budżetu jednostki samorządu terytori...

Wykład - emisja skarbowych papierów wartościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Podstawy prawne emisji skarbowych papierów wartościowych: ustawa o finansach publicznych jedno z sześciu rozporządzeń Min. Finansów dot. poszczególnych rodzajów skarbowych papierów wartościowych list emisyjny sporządzony na potrzeby każdej emisji - bardzo szczegółowe informacje o danej emisji - wi...

Wykład - finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 532

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wiele podstaw prawnych finansów lokalnych, m. in.: K RP, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, u. f. p., ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ust. o regionalnych izbach obrachunkowych, ust. o samorządzie gminnym/powiatowym/wojewódzkim -...

Wykład - finanse publiczne a prywatne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

FINANSE PUBLICZNE: przynajmniej jeden z podmiotów uczestniczących w stosunkach finansowych jest tzw. podmiotem prawa publicznego większość operacji cechuje przymusowość maksymalizacja użyteczności społecznej zaspokojenie potrzeb publicznych wysoki stopień koncentracji zarówno charakter scentra...