Dr Panfil - strona 2

Wykład - fundusz ubezpieczen społecznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Utworzony przez Ust. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przychody własne Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) Wsparcie z budżetu 1. Dotacje z budżetu pańs...

Wykład - funkcje banku centralnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO Art. 3 ust. 2 u. NBP Do zadań NBP należy także:  1) organizowanie rozliczeń pieniężnych;   2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;   3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;   4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;   5...

Wykład - instrumenty pochodne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Rodzaje instrumentów pochodnych: terminowe (forward) futers opcje swapy PRZYKŁAD - walutowe transakcje terminowe - istotą kupno, sprzedaż waluty A za walutę B przy założeniu, że dostawa waluty następuje w ściśle określonym momencie w przyszłości, natomiast ustalenie kursu terminowego - w momenc...

Wykład - instytucja gospodarki budżetowej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Osobowość prawna Z chwilą wpisu do KRS Organy uprawnione do tworzenia 1. Minister lub Szef Kancelarii P RM, za zgodą RM, udzieloną na jego wniosek 2. Organ lub kierownik jednostki o której mowa w art...

Wykład - integracja walutowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

INTEGRACJA WALUTOWA Euro pojawiło się 1 stycznia 1999r., kiedy to stało się walutą 11 państw członkowskich. Początkowo funkcjonowało jednak wyłącznie w postaci wirtualnej i było wykorzystywane do płatności bezgotówkowych i do celów rozliczeniowych zastępując w tej roli ECU. W postaci fizycznej - j...

Wykład - jednostka budżetowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

JEDNOSTKA BUDŻETOWA Osobowość prawna Brak (w obrocie prawnym korzysta z osobowości prawnej Skarbu Państwa lub JST) Organy uprawnione do tworzenia 1.Prezes RM, ministrowie, kierownicy rzędów centralnych, wojewodowie, inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw (państwowe jednostki budżeto...

Wykład - nadpłata i wygaśnięcie prawa zwrotu nadpłaty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

NADPŁATA: Nadpłacany podatek Nienależnie zapłacony podatek Kwoty pobrane przez płatnika nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej Np. notariusz, który pobrał podatek nienależnie lub pobrał w większej wysokości niż wynikało to z przepisów prawa Zobowiązanie zapłacone przez płatnika lub

Narodowy Bank Polski - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

art. 2 u. NBP 1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.  2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.  Art. 58 u. NBP Nie można ogłosić upadłości NBP.   → państwowa osoba prawna, w żaden sposób nie połączona kapitałowo ze skarbem państ...

Wykład - ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA Art. 89 ust. 1, 2 u. f. p. JST mogą zaciągać pożyczki publiczne na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST finansowanie planowanego deficytu budżetu JST spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościow...