Wykład - dług skarbu panstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dług skarbu panstwa - strona 1 Wykład - dług skarbu panstwa - strona 2 Wykład - dług skarbu panstwa - strona 3

Fragment notatki:

DŁUG SKARBU PAŃSTWA
art. 10 ust. 2 ufp z 2005
Dług Skarbu Państwa rozumie się wartość nominalną zadłużenia SP.
Zgodnie ze słownikiem jęz. polskiego „zadłużenie” to ogólna suma długów jakiejś osoby .
Art. 11 ust. 2 ufp z 2005
Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu SP.
Dług SFP w 2010 - 747,9 mld. Dług SP w 2010 r. ogółem - 701,9 mld zł; w tym zaliczany do długu SFP - 691,2 mld zł. Art. 216 ust. 2 i 4 K - zalicza do materii ustawowej m. in. zasady i tryb
emisji papierów wartościowych przez SP
zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo Obecnie kwestie te są normowane przez:
ustawę o finansach publicznych
ustawa z 8 maja 1997 o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne
Art. 220 ust 2 K
Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. Kompetencje Ministra Finansów: sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania konstytucyjnego limitu zadłużenia (art. 74)
zaciąga w imieniu SP pożyczki i kredyty (art. 80)
emituje skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne (art. 85)
opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem SP oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (art. 75)
przyjmuje w depozyt wolne środki finansowe określonych jednostek sektora finansów publicznych (art. 78a)
Art. 72. u. f. p.
1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 
3) przyjętych depozytów; 
4) wymagalnych zobowiązań:  a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. 
Dług SFP
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz