Wykład - finanse jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - finanse jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Wykład - finanse jednostek samorządu terytorialnego - strona 2 Wykład - finanse jednostek samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wiele podstaw prawnych finansów lokalnych, m. in.: K RP, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, u. f. p., ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ust. o regionalnych izbach obrachunkowych, ust. o samorządzie gminnym/powiatowym/wojewódzkim - podział kompetencji, ust. o obligacjach, ust. o funduszu sołeckim
Zasady finansowe społeczności lokalnych wg art. 9 EKST
ZASADA
OPIS ZASADY
Subsydiarności
Społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować
Adekwatności
Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowywana do zakresu uprawnień
Autonomii podatkowej
Przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą → w RP na poziomie gminy, ograniczona, bo nie wszystkie podatki zasilające gminę nie mogą być modyfikowane przez organ stanowiący gminy
Solidarności
Ochrona społeczności lokalnych, finansowo słabszych, wymaga zastosowania procedur wyrównawczych lub działa równoważących → subwencja ogólna Zróżnicowania i elastyczności elementów finansowania
Systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dyspozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne, aby mogły odpowiadać zmianom zachodzącym w poziomie kosztów
Konsultacji
Społeczności lokalne powinny być konsultowane, co do form przyznania im zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów
Ograniczonego stosowania dotacji celowych
Subwencje przyznane społecznościom lokalnym nie powinny być przeznaczane na finansowanie specyficznych projektów
Dostępu do narodowego rynku kapitałowego
Dla potrzeb finansowania nakładów inwestycyjnych społeczności lokalnej powinny mieć dostęp do krajowego rynku kapitałowego, w granicach określonych prawem
Art. 86 u. s. g. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa
Art. 1 u. r. i. o.
Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów:
1) jednostek samorządu terytorialnego,  
2) związków międzygminnych,  
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,  
4) związków powiatów,  
5) stowarzyszeń powiatów,  


(…)

… budżetu i jego zmian, 
2) budżetu i jego zmian, 
3) zaciągania zobowiązań (…) udzielania pożyczek, 
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji (…),
5) podatków i opłat lokalnych (...)
6) absolutorium, 
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian. 
Art. 11 ust. 3 u. r. i . o.
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz