Wykład - definicja budżetu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja budżetu - strona 1 Wykład - definicja budżetu - strona 2

Fragment notatki:

Budżet - łac. bulga - worek, torba przeznaczona do zbierania dochodów. Budżet to jednocześnie: zasób środków pieniężnych - np. budżet państwa, budżet prywatny
plan finansowych
forma organizacji publicznej gospodarki finansowej - np. fundusze celowe
akt prawny - budżet jest uchwalany w formie aktu prawnego
akt decyzji politycznej.
Budżet - podstawowy plan finansowy państwa (samorządu terytorialnego), mający charakter dyrektywny (dyrektywny ze strony wydatków i rozchodów; po stronie dochodów i przychodów to prognoza wielkości), uchwalony na z góry określony okres w specjalnym trybie. Art. 52 ust. 1 u. f. p. Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych: 
1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości; 
2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.  → przekroczenie to naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Art. 164 ust. 1 u. f. p. → wyjątek - trzeba przełamać dyrektywny charakter wydatków
Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugod, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych. 
Art. 51 u. f. p. 1. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 
1) jednostek samorządu terytorialnego; 
2) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Art. 110 u. f. p. Budżet państwa określa:  1) łączną kwotę prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwotę planowanego deficytu tego budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia; 
2)łączną kwotę prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich
3) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa, a także planowane saldo tych wartości
4) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. 
Art. 117 ust. 1 u. f. p. Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz