Wykład - deficyt i sposoby jego eliminowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - deficyt i sposoby jego eliminowania - strona 1 Wykład - deficyt i sposoby jego eliminowania - strona 2

Fragment notatki:

DEFICYT JST
Art. 217 ust 1 u. f. p. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
Art. 217 ust. 2 Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 
2) kredytów; 
3) pożyczek; 
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; 
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
OBLIGACJE
Papiery wartościowe emitowane przez JST przyjmuję najczęściej formę tzw. komunalnych (municypalnych) obligacji emitowanych na postawie ust. z 29.06.1995 r. o obligacjach.
UWAGA! Ustawa o obligacjach nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących terminu wykupu tych papierów. W związku z tym mogą być one emitowane także na okres krótszy niż rok. Art. 2 ust 1 pkt 2 ust. o obligacjach
Obligacje mogą być emitowane m. in. przez gminy, powiaty, województwa, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawy.
Art 4 ust. 1 u. o. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.  
Art. 4 ust. 1 a u. o. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek.  
Art. 8 u. o.
1. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.  Emitent może ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa na zasadach określonych w art. 23a (obligacje przychodowe). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz