Dr Maria Richert

note /search

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1582

Zasady SZŚ:  jest integralną częścią całego systemu zarządzania organ., co oznacza powiązanie z  pozostałym systemami zarządzania, np. planowanie strategii operacyjnych.  Koncepcja SZŚ opiera się na:  ciągłe doskonalenie, zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ooś,  zapobieganie zanieczyszcze...

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

W  procesie identyfikacji aspektów  uwzględnia się zagadnienia: emisję zanieczyszczeń do  powietrza, emisje do gruntu, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje, wykorzystanie surowców i  zasobów naturalnych, odprowadzanie ścieków, wpr...

Ocena oddziaływania na środowisko - test

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2485

1 .Scooping dotyczy:planowanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddział na środowisko, czyli  przedsięwzięcia I grupy  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, to:Dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym  przedsięwzięciu 3. Postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzania OOŚ w...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2009

Zasady ochrony środowiska a OOŚ:  1. Zasada zrównoważonego rozwoju 2. Zasada prewencji  3. Zasada przezorności  4. Zasada zanieczyszczający płaci  5. Zasada kompleksowości OŚ  6. Zasada dostępu do informacji o środowisku  7. Zasada ekonomizacji  8. Zasada legalności  9. Zasada partycypacji public...

Wprowadzenie do tematu o ochronie środowiska

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2107

OCHRONA ŚRODOWISKA - dr M. Richert Do najważniejszych zjawisk składających się na współczesny kryzys ekologiczny zalicza się: globalne ocieplenie niszczenie ozonu wycinanie lasów tropikalnych niszczenie lasów przez emisje przemysłowe kwaśne deszcze zanik różnorodności gatunkowej i genetycz...

Instrumenty ekonomiczne - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

Instrumenty ekonomiczne W ochronie środowiska Główne kierunki działań w poszczególnych gałęziach gospodarki, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju są zawarte w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa” Bardzo ważnym narzędziem...

Ochrona powietrza - informacje ogólne

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Ochrona powietrza Podstawowe akty prawne mające na celu ochroną powietrza: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o subst...

Ochrona środowiska - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1778

Wykład: Ochrona środowiska Prowadzący: dr Maria Richert Tezy programowe wykładu Ekologia, elementarne pojęcia. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako przedmiot polityki globalnej i międzynarodowej. Polityka ekologiczna w Polsce. Sytuacja ekologiczna w Polsce.

Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii Organ ochrony środowiska może udzielić zgodnie z wymaganiami ustawy POŚ następujące pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wodnopra...

Funkcje ochorny środowiska - pytania na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1736

imię i nazwisko nr grupy Wymień 4 reglamentacje korzystania ze środowiska: Definicja ekorozwoju w/g Harlem Gro Brundtland: W/g ustawy POŚ ochrona środowiska to: podjęcie działań umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej, zaniechanie działań umożliwiające z...