Zasady ochrony środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ochrony środowiska - strona 1 Zasady ochrony środowiska - strona 2 Zasady ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:


Zasady ochrony środowiska a OOŚ:  1. Zasada zrównoważonego rozwoju 2. Zasada prewencji  3. Zasada przezorności  4. Zasada zanieczyszczający płaci  5. Zasada kompleksowości OŚ  6. Zasada dostępu do informacji o środowisku  7. Zasada ekonomizacji  8. Zasada legalności  9. Zasada partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych  10. Zasada integracji OŚ z politykami sektorowym i Zrównoważony rozwój  to taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym w celu równoważenia  szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno  współczesnego jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych,  gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości  podstawowych procesów przyrodniczych  Zasada zrównoważonego rozwoju   *w świetle Konstytucji RP – art. 5 – zgodnie z tym artykułem RP strzeże niepodległości i  nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa czowieka i obywatela oraz  bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia OŚ, kierując się z  zasadą zrównoważonego rozwoju  *w świetle art. 3 pkt 50 ustawa POŚ – przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społ- gospod, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i  społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów  przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb  poszzególnych społęczności lub obyateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych  pokoleń  * zasady zrównoważonego rozwoju obowiązują każdego  *proces dotyczy wszystkich sfer naszej aktywności, gdyż dotyczy rozwoju społeczno- gospodarczego uwarunkowania OŚ i zakłada ochronę podstawowych procesów ekologicznych  *glównym celem tej zasady jest poszukiwanie środków i warunków zabezpieczających długotrwałe  zachowanie funkcji systemu ekologicznego związanego ze środowiskiem naturalnym  Geneza pojęcia zrównoważonego rozwoju   *1968 Raporty Klubu Rzymskiego – przedstawiają problemy OŚ jako najpoważniejszą sprawę,  którą należy rozwiązać aby zapobiec kryzysowi swiata; zostały sformułowane podstawy koncepcji  ekorozwoju  Klub Rzymski – nieformalna organizacja międzynarodowa, skupiająca ok. 80 uczonych i polityków  z całego świata *1972 Konferencja w Sztokholmie – wprowadzono pojęcie ekorozwoju przy  omawianiu ogólnych praw i obowiązków państw w zakresie OŚ; Jedna z zasad głosi, że „człowiek  ma niepodważalne prawo do wolności, równości i odpowiedzialnych warunków życia w  środowisku, które pozwala mu zachować goność i żyć w dobrobycie” 

(…)

… oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu
oddziaływaniu.
W świetle wymagań UE
*dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrwowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli
(IPPC) – dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Dyrektywa ta dotyczy
wyłącznie prewencji i określa generalne zasady OŚ. Dyrektywa IPPC wprowadza jednolite w skali
UE instrumenty zapobiegania…
… ekologicznej,
globalnego programu działań, których podstawowym założeniem jest przyjęcie koncepcji
ekorozwoju
Geneza zrównoważonego rozwoju w Polsce
*1991 – parlament RP uchwałą Sejmu przyjmuje dokument „Polityka ekologiczna państwa”, który
przedstawia strategię działania państwa w sferze OŚ opartą na zasadzie ekorozwoju
*”II Polityka ekologiczna państwa” realizowała założenia do 2006r. Z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010
*Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
*”długofalowa stragegia rozwoju zrównoważonego i trwałego – Polska 2025” opracowane przzez
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
W prawie polskim zasada ta jest realizowana w aspekcie
*polityki krajowej
*regionalnej
*lokalnej
W ramach polityki ekologicznej państwa zasada ta realizowana jest przez odpowiednie środki
prawne do których można zaliczyć m.in.
*wojewódzkie i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
*strategie rozwoju województwa, a także
*priorytety współpracy zagranicznej województwa
Zasada prewencji ~prewencja pochodzi od łacińskiego pojęcia praeventio oznaczającego
„zapobieganie”
W świetle Konstytucji RP
*art. 68 ust. 4 – nałożono na władze publiczne obowiązek zapobiegania…
… w Polsce także:
*ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
*regulacje prawne poświęcone np. najlepszym dostępnym technikom (BAT), najlepszm dostępnych
technologiom niepowodujących nieuzasadnionych kosztów (BATNEC), obowiązek opracowania
przeglądu ekologicznego.
BAT – Best Available Technique
Najlepsza dostępna technika – to najbardziej efektywny oraz zaawansowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz