Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - strona 1 Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - strona 2 Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - strona 3

Fragment notatki:


Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii Organ ochrony środowiska może udzielić zgodnie z wymaganiami ustawy POŚ następujące pozwolenia:
zintegrowane,
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
na wytwarzanie odpadów,
Pozwolenie wydaje się na wniosek:
 - prowadzącego instalacje, oraz
- zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części,
- użytkownika władającego powierzchnią, jeśli na tym obszarze utworzono obszar ograniczonego użytkowania w związku z eksploatacją instalacji.
Wniosek o wydanie pozwolenie powinien zawierać : wymagania ogólne - Art.184 ustawy POŚ)
wymagania dodatkowe i/lub szczegółowe w zależności od elementu środowiska, który analizujemy
 Do wniosku należy dołączyć także:
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalacje nie jest osobą fizyczną, 2) streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
  Pozwolenie jest decyzją administracyjną, która określa: rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,
maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach, jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji , źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii,
termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku podejmowania realizacji nowej instalacji.
Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska (c.d.): wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań,


(…)

… za tym szczególne względy ochrony środowiska:
sposób postępowanie w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji,
2) formę i wielkość zabezpieczenia, w postaci:
depozytu, który jest wpłacany na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ wydający pozwolenie,
gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, które są składane do organu wydającego pozwolenie,
wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków…
… i ograniczania zanieczyszczeń
Branże objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego: przemysł energetyczne do spalania paliw o mocy nominalnej 50 MWt hutnictwo oraz przemysł metalurgiczny przemysł mineralny przemysł chemiczny gospodarka odpadami inne specyficzne gałęzie w tym branża spożywcza i przemysł papierniczy Minister Środowiska:
określa rodzaje instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego…
emisji zanieczyszczeń do wody i gruntu z uwzględnieniem gospodarki odpadami
Podmiot prowadzący działalność powinien:
podejmować skuteczne środki zapobiegające zanieczyszczeniom (technologie BAT)
niepowodować istotnych zanieczyszczeń
minimalizować ilość wytwarzanych odpadów lub prowadzić odzysk, unieszkodliwianie, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko
efektywnie wykorzystywać energię…
… - oplata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej. Wniesienie opłaty jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
3) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli została wydana
4) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, poświadczone przez właściwy organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz