Dr Magdalena Kozłowska

note /search

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 4368
Wyświetleń: 12621

Krzywe mozliwosci produkcyjnej (krzywe transformacji produktu) - graficzne odzwierciedlenie granicy możliwości produkcyjnejMożemy mówić o indywidualnych i społecznych krzywych (dla całej gospodarki). Przedstawia kombinacje maksymalnych ilości 2 dóbr lub grup dóbr, które można wyprodukowa...

Wykład - Popyt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1176

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska Wykład 3 Popyt inwestycyjny: oznacza planowane przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego i stanu zapasów. Równowaga krótkookresowa występuje wtedy gdy produkcja rzeczywista jest równa popytowi globalnemu. Mnożnik stosunek zmiany produkcji ...

Kolokwium z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1652

1. Zosta*e* zatrudniony przez policj* do zbadania zwi*zku mi*dzy liczb* przest*pstw kryminalnych i wielko*ci bezrobocia. a/ Jak sprawdzisz t* hi-potez*? b/ Jakich danych potrzebujesz? c/ Podaj przyk*ad czynnika, kt*ry uznasz za sta*y? a/ b/ c/ 2.a/ Przy z*ej pogodzie trudno *owi* ryby. Na rysunku...

Wykład - Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1715

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska Wykład 1 Makroekonomia - związki między podmiotami w gospodarce jako całości Obszary zainteresowań: Wzrost gospodarczy (wskaźniki, koniunktura) Inflacja Bezrobocie Polityka gospodarcza Systemy gospodarcze Kierowane (Kuba, Korea Pół.) Samoregulujące się (...

Test z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5446

Test prawda/fałsz Agregatowa podaż zależy od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania. Agregatowy popyt jest determinowany przez wysokość dochodu narodowego na jednego mieszkańca. Automatyczne stabilizatory koniunktury to mechanizmy ekonomiczne zmniejszające podatność gospodar...

Wykład - Wydatki autonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 7287

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska Wykład 2 Wydatki autonomiczne: są to wydatki nie związane z dochodem np. zakupy na święta inwestycje wielkość eksportu wydatki państwowe Bezrobocie naturalne: - ci, którzy nie chcą pracować Bezrobocie przymusowe: - ci, którzy nie mogą znaleźć pracy Stan...

Wykład - Rynki finansowe i zagregowany (globalny) popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1120

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska Wykład 4 Rynki finansowe i zagregowany (globalny) popyt - model IS - LM - stopy procentowe i produkcja w krótkim okresie czasu Inwestycje są endogeniczne i są ujemnie skorelowane ze stopą procentową. , gdzie I - inwestycje, R - stopa procentowa, e i d stałe I...

Wykład - System bankowy i pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 938

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska Wykład 5 System bankowy i pieniądz: Pieniądz - pewien powszechnie akceptowany towar, który jest środkiem wymiany (dokonywanie płatności lub wywiązywanie się ze zobowiązań). Barter (wymiana bezpieniężna) - jedne dobra wymieniane są na inne. Funkcje pieniądza:...

Egzamin z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1988

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, miara inflacji, efekt substytucyjny, efekt dochodowy....

Kolokwium z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 1799

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: amortyzacja, nominalny PKB, deflator PKB, realny PKB, inflacja cen mierzona wskaźnikiem detalicznym....