Wykład - Wydatki autonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 6265
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wydatki autonomiczne - strona 1 Wykład - Wydatki autonomiczne - strona 2 Wykład - Wydatki autonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska
Wykład 2
Wydatki autonomiczne:
są to wydatki nie związane z dochodem
np. zakupy na święta
inwestycje
wielkość eksportu
wydatki państwowe
Bezrobocie naturalne: - ci, którzy nie chcą pracować
Bezrobocie przymusowe: - ci, którzy nie mogą znaleźć pracy
Stan koniunkturalny gospodarki określają:
produkt narodowy brutto, netto
produkt krajowy brutto, netto
dochód narodowy
stopa bezrobocia i inflacji
Produkt narodowy brutto (GNP, PKB):
jest to pieniężny wyraz wartości rynkowej (bieżącej) wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danej gospodarce w określonym czasie (zwykle rok)
strumień (wartość rynkowa produkcji wymaga ciągłej obserwacji)
mierzony jest za pomocą cen bieżących (łącznie z inflacją)
przez obywateli danego państwa jest wytwarzany niezależnie, gdzie jest zainwestowany majątek
liczą się dobra finalne - trafiające do ostatecznych użytkowników (liczy się tylko raz)
jedna z lepszych miar
wady GNP: brak inflacji (patrz deflator), należy uwzględnić zmiany ludności, nie oddaje rzeczywistego majątku kraju
Trzy metody liczenia GNP:
Suma wydatków podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa)
Suma całkowitych dochodów (płace i zyski)
Suma wielkości produkcji wytwarzanej w różnych gałęziach - poprzez wartość dodaną aby uniknąć wielokrotnego liczenia tej samej wartości (przychody - koszty)
Wynik z tych metod jest tożsamy, ale nie musi być ten sam.
Deflator: - wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych do kosztu nabycia w roku bazowym, mierzy stopę inflacji
nominalny GNP
Deflator = realny GNP (wyrażony w cenach stałych
GNP per capita (na mieszkańca): - mierzy dochody mieszkańców.
W GNP jest zawarta amortyzacja - restytucja majątku.
Produkt narodowy netto (NNP, PNN):
NNP=GNP - amortyzacja
odzwierciedla rzeczywistą wartość produkcji
względnie dobry wskaźnik, ale częściej stosuje się GDP
Produkt krajowy brutto (GDP, PKB):
uwzględnia lokalizację czynników wytwórczych - mierzy produkcję na terenie danego kraju
nie obejmuje wartości netto, które tworzą obywatele poza granicami
Popyt globalny:
inwestycje
wydatki gospodarstw domowych
inne wydatki konsumpcyjne


(…)

…, które tworzą obywatele poza granicami
Popyt globalny:
inwestycje
wydatki gospodarstw domowych
inne wydatki konsumpcyjne
Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto (DEN, ang. NET) - próba włączenia do PNB działalności nierynkowych efekty zewnętrzne, działalność nierynkowa gospodarstw domowych, czas wolny, “szara strefa” - trudne do precyzyjnego oszacowania.
Sposób liczenia PKB:
Od strony wydatków
Od strony…
… - amortyzacja
DN = PNN - podatki pośrednie
Wydatki mieszkaniowe - jedyne inwestycje gospodarstw domowych
Determinanty: -popytowa (Keynes) - popyt decyduje o podaży (produkcji)
-podażowa (Say) - podaż podaje popyt
Sp = (Y + V + F + N - T) - C Sp - oszczędności prywatne Y - dochód
V - dochody z czynników produkcji i płatności transferowych z zagranicy
Sp = YD - C F - transfery z sektora państwowego do prywatnego N - odsetki od długu państwowego
T - podatki C - konsumpcja
Sr = -NX - V YD - dochód rozporządzalny NX - eksport netto I - inwestycje
Sg = T - F - N - G Sr - oszczędności reszty świata
Sg - oszczędności państwa G - wydatki państwa na konsumpcje
I = S = Sp + Sg + Sr Y (PKB) = C + I + G + X
Wydatki PKB = C + I = DN
DN = C + S DN - dochód narodowy
z tego: I = S
Sg = -(M + B) -zmiana ilości pieniądza (M) i zmiana ilości obligacji (B) są równe oszczędnościom rządowym
Sp = I + M + B - jw. tylko obligacje w rękach prywatnych
Wartość dodana: przyrost wartości danego dobra w wyniku procesu produkcji
Rozporządzalne dochody osobiste są to dochody po korekcie o podatki bezpośrednie i płatności transferowe - od nich zależą wydatki i oszczędności gospodarstw domowych.
B - płatności transferowe, Td…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz