Dr Justyna Kusztal

note /search

Ekologistyka - Ekonomia środowiskowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Ekonomia środowiskowa - jej przedmiotem zainteresowania jest ekorozwój. Ekorozwój - ściśle wiąże się z pojęciem kapitału naturalnego, czyli takiego, który jest wytwarzany przez środowisko przyrodnicze Pojecie będące wynikiem kryzysu ekologicznego Konsekwencje niezrównoważonego rozwoju: zasobochło...

Fazy recyrkulacyjnego przepływu dóbr w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2170

Fazy recyrkulacyjnego przepływu dóbr w gospodarce : Faza I - obejmuje procesy uzyskania surowców naturalnych z przyrody i ich produkcyjnym zagospodarowaniu Faza II - obejmuje procesy przetwarzania surowców pierwotnych w materiały produkcyjne i półfabrykaty o różnym stopniu przetwarzania i uszlachet...

Ekologistyka - Funkcje opakowań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Funkcje opakowań : Funkcje ochronne - opakowanie powinno zapewnić zachowanie cech jakościowych produktu i zabezpieczyć go przed działaniem czynników mechanicznych oraz klimatycznych Funkcje marketingowe - dotyczy to przede wszystkim opakowań jednostkowych i zbiorczych, których nowoczesność konstruk...

Instrumenty zarządzania środowiskiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Instrumenty zarządzania środowiskiem : Podmioty gospodarcze działają zgodnie z zasadą efektywności gospodarczej, często jednak podmioty przerzucają ważne koszty na otoczenie. 2 siły : Rynek Państwo - władza publiczna w procesach ...

Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich : Standardy jakości określane dla konkretnych elementów środowiska - wstępują w postaci wskaźników określających dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w danym elemencie środowiska Np. powietrze atmosferyczne - stężenie pyłu zawieszonego, opad pyłu Sta...

Ekologistyka - Kształtowanie środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Kształtowanie środowiska : Przyjmuje się, iż kształtowanie środowiska oznacza oddziaływanie na środowisko mające na celu uzyskanie zamierzonych efektów społecznych lub gospodarczych z równoczesnym zachowaniem równowagi przyrodnic...

Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1645

Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji : Odmaterializowanie - zmniejszenie poziomu korzystania z zasobów przyrody (materiałów i energii), przypadającego na jednostkę produkcji lub przypadających na jednostkę świadczonej usługi w cał...

Ekologistyka - pojęcie odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

· Odpady - oznaczają każda substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy (o odpadach), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. · Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a...

Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Podsystem gospodarczego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów : Miejsca powstawania odpadów : Gospodarstwa domowe: Odpady domowe : Odpady wielkogabarytowe Odpady remontowo-budowlane Odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych) Odpady niebezpieczne Obiekty infrastruktury: Odpady podobn...

Podsystem gromadzenia odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1323

Podsystem gromadzenia odpadów : Jest bardzo ważną sekwencją gospodarowania odpadami: Gromadzenie odpadów komunalnych Gromadzenie odpadów przemysłowych Gromadzenie jest zbieraniem odpadów ze źródeł powstawania w odpowiednie punkty, które zapewniają wprowadzanie tych odpadów do systemu logistyczne...