Dr hab. inż. Jerzy Mikulik

note /search

Elektrotechnika- Anteny wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elektrotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3346

ANTENY Pierwsze równanie Maxwella. r r δ E ε + γ Ε = rot δ t r H J. C. Maxwell dzieło pt. „Traktat o elektryczności i magnetyzmie” rok 1873. gdzie: ε - przenikalność dielektryczna środowiska, dla próżni H r E r - natężenie p...

Leśnictwo i użytki leśne

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

LEŚNICTWO - gałąź gospodarki narodowej, obejmujące zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. Nowoczesne leśnictwo uwzględnia dwojaką rolę lasów, które speł...

Prepedeutyka, plantacja nasienna

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

nasienna - uprawa ze szczepów uzyskanych przez zaszczepienie zrazami z drzew doborowych na podkładach tego samego gatunku. Szybko wchodzi w okres wydawania nasion, powtarzających cechy drzew doborowych; Plantacyjne uprawy nasienne - uprawa z siewek wyhodowanych z nasion określonej liczby drzew dobo...

Prepedeutyka, powierzchnia lasów

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

POWIERZCHNIA LASÓW wynosi 8918 tys. Ha - 28,5% pow. Kraju. + 195 tys ha gruntów związanych z gospodarką leśną. Lasy Państwowe - 82,6% (7363 tys ha), lasy prywatne 17,4% (1555 tys ha...

Prepedeutyka, typ siedliskowy

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Typ siedliskowy lasu uogólnione pojęcie kategorii siedlisk o podobnej przydatności do produkcji leśnej. Klasyfikacja siedlisk leśnych uwzględnia cztery stopnie żyzności siedlisk /od najuboższych do najżyźniejszych: bory, bory mieszane, lasy mieszane, lasy/ oraz pięciu stopni uwilgotnienia siedlisk ...

Prepedeutyka, użytkowanie lasu

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

UŻYTKOWANIE LASU- dział nauk leśnych oraz praktycznego leśnictwa obejmujące pozyskiwanie oraz przygotowanie do wykorzystania użytków leśnych. Pierwotne użytkowanie lasu polegało na plądrowniczej eksploatacji drzewostanu i zbieractwie niekt...

Prepedeutyka, urządzanie lasu

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

URZĄDZANIE LASU - dział naukowy i praktyczny leśnictwa obejmujący planowanie i organizowanie gospodarstw leśnych. Tradycyjnym zadaniem urządzania lasu jest takie wykorzystanie drzewostanów aby gospodarstwo leśne nieprzerwanie wytwarzało jak największe ilości drewna i innych produktów. W nowoczestny...

Prepedeutyka, czyszczenie próźne

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne - zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w różnych fazach rozwojowych drzewostanów. Mają na celu kształtowanie struktury gatunkowej, wysokościowej i wzmagania procesów obiegu materii w drzewostanach; Dzielnica przyrodniczo-leśna - jednostka w obrębie ...

Prepedeutyka, dendrometria

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

DENDROMETRIA- nauka zajmująca się pomiarem drewna, drzew i drzewostanu, a zwłaszcza pomiarem i określaniem miąższości (objętości), przyrostu miąższości i wieku drzew i drzewostanów. 6. NASIENNICTWO LEŚNE- dział hodowli leśnej, obejmujący produk...