Dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik

note /search

Egzamin z prawa rolnego 2009

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

Imię i nazwisko                                                                                                                 nr indeksu - data Prawo rolne-test egzaminacyjny 2009 B (prawo stacjonarne)   Przepisy szczególne o dziedziczeniu go...

Do wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Prawo Rolne Pojęcie i przedmiot prawa rolnego - Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego. Definicja profesora A. Stelmachowskiego : Przez prawo rolne należy rozumieć zespół ins...

Notatki z wykładów i podręczników

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

PRAWO ROLNE /pojęcie/ Płaszczyzna LEGISLACYJNA nie ma wyodrębnionego aktu normatywnego, który regulowałby całość zagadnień/ problematyki. Nie ma też w pozostałych państwach UE Od '55 Francja „Kodeks Rolny” - ale obejmował tylko część problematyki DYDAKTYCZNA wyodrębniona gałąź prawa DOKTRYNALN...

Ściąga 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Art. 23. 1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów określa proponowane granice wydzielonych gruntów oraz następujące zasady obejmowania tych gruntów w posiadanie:   1)   plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów;   2)   plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

1. Hodowca posiadający wyłączne prawo może, w drodze umowy licencyjnej, udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z wyłącznego prawa. 2. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wyłącznego p...

Ściąga 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

§ 18. 1. Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczyna się na pisemny wniosek złożony przez: 1)  rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną; 2)  małżonka uprawnionego do pobierania renty strukturalnej, w przypadku, o którym mowa w § 10. 2. Wniosek o przyznanie renty strukturalnej...

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

5.Dziedziczenie gospodarstw rolnych. 1. Własność nieruchomości rolnej lub jej części może być przeniesiona na rzecz osoby fizycznej tylko wtedy, gdy nabywca: 1) stale pracuje w jakimkolwiek gospodarstwie rolnym bezpośrednio przy produkcji rolnej albo 2) ma kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa r...

Dziedziczenie gospodarstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

DZIEDZICZENIE WKŁADU GRUNTOWEGO W ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ art.1087 KC: „§ 1. Należący do spadku wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej dziedziczą ci spośród spadkobierców, którzy w chwili otwarcia spadku: 1) są członkami tej spółdzielni albo 2) bądź są małoletni, bądź też...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Prawo rolne-test egzaminacyjny 2009 GRUPA A Pytania opisowe: Sposoby dziedziczenia gospodarstw rolnych w UE Podstawa ustroju rolnego wg Konstytucji Art. 23.  Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22. Art. 21.  Wywłaszcze...

Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

A.1. Sposoby dziedziczenia gospodarstw rolnych w UE. 2 modele: germański - ingeruje w dziedziczenie na etapie otwarcia spadku w celu ustalenia jednego spadkobiercy gospodarstwa rolnego, zawodowo najlepiej kwalifikowanego do przejęcia; decyduje otwarcie spadku, a nie