Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych - strona 1 Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych - strona 2 Opracowanie zagadnień - Dziedziczenie gospodarstw rolnych - strona 3

Fragment notatki:

A.1. Sposoby dziedziczenia gospodarstw rolnych w UE.
2 modele: germański - ingeruje w dziedziczenie na etapie otwarcia spadku w celu ustalenia jednego spadkobiercy gospodarstwa rolnego, zawodowo najlepiej kwalifikowanego do przejęcia; decyduje otwarcie spadku, a nie dział spadku; .romański - ingeruje w dziedziczenie na etapie dziedziczenia, reguły powszechnego prawa spadkowego, wybór spadkobiercy określają reguły dotyczące działu spadku - spadkobiercy dają najlepsze gwarancje prowadzenia spadkowego gospodarstwa rolnego. W Polsce - ustawa z 29.06.1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych łączy oba modele w jeden. W 2001r TK stwierdził, że te przepisy szczegółowe są niezgodne z konstytucją - wszedł w życie 14 lutego 2001 - obecnie zbliżenie do romańskiego, ale przepisy o dziale nie mają większego znaczenia. W UE- swobodna ustawodawstwa krajowego, UE nie ingeruję, z wyjątkiem przypadku rent strukturalnych.
2. Podstawa ustroju rolnego wg Konstytucji.
Art. 23 Konstytucji Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
3. Główne nurty Wspólnej Polityki Rolnej.
Rynkowo-dochodowy - dotyczy funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych w pryzmacie dochodowości, różne formy wsparcia, początkowo poszczególne branże, gdzie dochód nie utrzymywał się na poziomie unijnym i one otrzymywały wsparcie, dopłaty bezpośrednie i płatność wyrównawcza.
Strukturalny - skierowany na działania prowadzące do zmiany struktur w rolnictwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku. W ramach PROW 2007-2013 realizowane będą następujące działania: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, - Ułatwianie startu młodym rolnikom, - Renty strukturalne, - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, - Modernizacja gospodarstw rolnych, - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, - Działania informacyjne i promocyjne, - Grupy producentów rolnych. Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), - Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe), - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

(…)

… jest … zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników
4. Opisać fundusze UE, które obecnie funkcjonują, tzn. od 2007 r.
W perspektywie finansowej 2007-2013 do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. 1. celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez…
… jest … zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników
4. Opisać fundusze UE, które obecnie funkcjonują, tzn. od 2007 r.
W perspektywie finansowej 2007-2013 do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. 1. celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez…
… (krajowa kwota mleczna) .-mleko i przetwory mleczne mogą być wprowadzane do obrotu przez dostawców bezpośrednich i hurtowych tylko w ramach przysługującej im kwoty mlecznej .-rezerwa kontyngentowa mleka- może być przeznaczona na przyznanie lub zwiększenie przez Radę Ministrów indywidualnych kwot mlecznych .-Agencja Rynku Rolnego może dokonywać interwencyjnego zakupu lub interwencyjnej sprzedaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz