Pytania otwarte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania otwarte - strona 1 Pytania otwarte - strona 2 Pytania otwarte - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA Z NASTĘPCĄ
1. Wskaż przesłanki skutkujące rozwiązaniem umowy przenoszącej własność gospodarstwa, zawartą w celu wykonania umowy z następcą.
uporczywie postępuje wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub
dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób rażącej obrazy czci bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności, lub
uporczywie nie wywiązuje się ze swych obowiązków względem rolnika wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
2. Scharakteryzuj umowę z następcą:
Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej 15 lat (następcę) własności i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracował w tym gospodarstwie. Ponadto z następca może zawrzeć inne postanowienia w szczególności dotyczące wzajemnych świadczeń stron przed i po przeniesieniu przez rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę. Powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
WPR
3. Podstawowe zasady WPR.
-zasada jednolitego rynku (swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi).
-zasada preferencji WE (preferencja towarów wspólnoty).
-zasada finansowej solidarności (finansowanie kosztów ponoszą wszystkie państwa członkowskie). Zasada ta jest realizowana za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzednio: Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych).
5. Wymień aktualne fundusze UE, z których finansowana jest Wspólna Polityka Rolna.
-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
-EUROPEJSKI FUNDUSZ GWARANCJI ROLNEJ
6. Zasady funkcjonowania funduszu:
pomocniczości (subsydiarności)
współfinansowania
koncentracji
partnerstwa
programowania
7. Wymień 3 instrumenty polityki rynkowo-dochodowej WPR
1) ceny służące stabilizacji rynku wewnętrznego Unii ( cena docelowa, cena interwencyjna)
2) ceny służące ochronie własnego rynku produktów rolnych przed konkurencją produktów z zewnątrz (ceny progu, ceny śluzy)
3) zakupy interwencyjne
4) premie i dopłaty z różnych tytułów prawnych
5) stworzenie wspólnych organizacji rynków rolnych, zorganizowanych wg kryterium branżowego, poddanych ścisłej reglamentacji prawnej
8. Wskaż dwa podstawowe nurty WPR oraz określ, jakich spraw generalnie one dotyczą.
1) Filar dotyczy polityki rynkowo - dochodowej ma na celu stabilizacjęrynku - odnosi się do prawnych regulacji rynku rolnego


(…)

… do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w rolnictwie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych,
pomocy dla grup producentów rolnych,
dopłat do oprocentowania kredytów na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej umarzanie kredytów bankowych
dotacja do określonego kierunku działalności rolniczej
wykup wierzytelności zadłużonych podmiotów
nisko oprocentowany kredyt ze środków ARIMR
21.Formy pomocy finansowej realizowane przez ARIMR (PRZED akcesją Polski do UE)
preferencyjne kredyty inwestycyjne; preferencyjne kredyty klęskowe; poręczenia i gwarancje spłaty kredytów preferencyjnych; poręczenia spłaty kredytów studenckich; pomoc finansową dla grup producentów rolnych…
… w postaci kontyngentów ilościowych ponadto klauzule o za ubezpieczeniu służące ograniczeniu lub wręcz zawieszeniu importu produktów mogących spowodować poważne zakłócenia na unijnym rynku. W eksporcie dopłaty eksportowe których zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności towarów unijnych na rynkach światowych; Eksportowo-importowe
Licencje eksportowo-importowe - służą kontroli administracyjnej wymiany handlowej
Certyfikaty - środek kontroli administracyjnej stanowiące rodzaj zaświadczenia. Określa liczbę transakcji eksportowo-importowej w pewnym czasie. - forma nadzoru statystycznego
10.Podstawowe założenia WPR
-podstawową jednostką produkcyjną w rolnictwie jest gospodarstwo rodzinne,
-rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki unijnej, które ma zapewnić samowystarczalności WE w zakresie produktów…
…. Dopłaty bezpośrednie - części składowe.
Płatność obszarowa
Płatność uzupełniająca- te uprawy na które wskazuje rozporządzenie RM
(dodatkowo, przy okazji-płatność wyrównawcza-na gruntach o niekorzystnych warunkach uprawiania)
15. Wymień podstawowe kryteria dostępu do dopłat bezpośrednich w Polsce:
producent rolny
gospodarujący co najmniej grunty rolne o obszarze od 1 ha wzwyż
użytkujący je w należytej…
… Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Oś. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś. Jakoś życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś. Leader - budowanie kapitału społecznego przez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Pomoc w ramach Planu Rozwoju…
….Mechanizmy kwotowania produkcji artykułów rolnych objętych tymi mechanizmami
25. Jakie warunki muszą być spełnione aby Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwało prawo pierwokupu wynikające z ustawy z dnia 11-04-2003 r. „Kształtowanie ustroju rolnego”:
W przypadku braku uprawnionych do pierwokupu albo nie wykonania przez niego tego prawa prawo pierwokupu przysługuje na mocy ustaw, Agencji działającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz