Egzamin 2009 a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin 2009 a - strona 1 Egzamin 2009 a - strona 2 Egzamin 2009 a - strona 3

Fragment notatki:

Prawo rolne-test egzaminacyjny 2009
GRUPA A
Pytania opisowe:
Sposoby dziedziczenia gospodarstw rolnych w UE
????????
Podstawa ustroju rolnego wg Konstytucji
Art. 23.  Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
Art. 21.  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Główne nurty (cele) Wspólnej Polityki Rolnej
Zapewnienie samowystarczalności Wspólnoty w zakresie produkcji rolniczej
podstawową jednostką produkcyjną jest gospodarstwo rodzinne
rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki
wspólny rynek wymaga regulacji
stworzenie rynku europejskiego
Cele WPR
wzrost produktywności rolnictwa, przez promowanie postępu technicznego i zapewnianie racjonalnego rozwoju produkcji rolniczej oraz optymalnego wykorzystania czynników produkcji zwłaszcza pracy; zapewnienie odpowiedniego poziomu życia dla ludności rolniczej, przez wzrost dochodów osób zaangażowanych w rolnictwo; stabilizacja rynków; zapewnienie odpowiedniej podaży produktów rolnych; zapewnienie konsumentom żywności po umiarkowanych cenach. Co jest podstawą do uzyskania dopłat obszarowych
Celem dopłat jest: poprawa efektywności gospodarowania na gruntach rolnych.
Osobą uprawnioną do uzyskania płatności, jest rolnik, który:
posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami (minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w wyznaczonym terminie złoży wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych faktycznie użytkuje grunty rolne. Przez posiadacza działek rolnych rozumie się właściciela (posiadanie samoistne), dzierżawcę, użytkownika, zarządcę lub mającego inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne). W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego płatności przysługują posiadaczowi zależnemu.
GRUPA B
Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych:
nie obowiązują już w obecnym stanie prawnym,
mają jeszcze zastosowanie w odniesieniu do spadków, które otwarły się przed dniem 14 lutego 2001r.,

(…)

… odpowiedniego poziomu dochodów rolników
Opisać fundusze UE, które obecnie funkcjonują, tzn. od 2007 r.
W perspektywie finansowej 2007-2013 do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności.
1. celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic…
…,
wycofywanie produktów rolnych z rynku,
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, konwersja produkcji (wytwarzanie innego produktu).
Pytania opisowe:
Wsparcie gospodarstw rolnych realizowane przez ARiMR po akcesji do UE obejmuje m.in.
Wsparcie gospodarstw rolnych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie obejmowało kilka obszarów:
• kredyty o obniżonej stopie…
… w roku kwotowym (krajowa kwota mleczna) .
-mleko i przetwory mleczne mogą być wprowadzane do obrotu przez dostawców bezpośrednich i hurtowych tylko w ramach przysługującej im kwoty mlecznej .
-rezerwa kontyngentowa mleka- może być przeznaczona na przyznanie lub zwiększenie przez Radę Ministrów indywidualnych kwot mlecznych .
-Agencja Rynku Rolnego może dokonywać interwencyjnego zakupu lub interwencyjnej…
…, że nie ma ustalonej górnej granicy dopłaty, wysokość dopłaty zależy od areału gospodarstwa. Rolnik, aby mógł otrzymać dopłatę musi mieć założone konto bankowe. Aby uzyskać dopłatę do łąk i do pastwisk rolnik nie musi udowadniać, że hoduje bydło czy owce.
GRUPA C
Pytania opisowe:
Dopłaty do zalesiania
Przede wszystkim grunt do zalesienia objętego pomocą finansową powinien być objęty stosownym zapisem w planie…
… innych niż rolne są wypłacane krócej, przez 5 a nie przez 15 lat. Oczywiście starania o refundację powinno poprzedzić przygotowanie stosownych dokumentów, m.in. planu zalesienia sporządzonego przez właściwe terytorialnie nadleśnictwo.
Pomoc na zalesianie dzieli się na:
wsparcie na zalesienie - jednorazowa płatność z tytułu kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy. Zależy m.in. od konfiguracji terenu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz