Dr hab. Bogdan Boduszek

note /search

Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3101

AMINY    Klasyfikacja, nazewnictwo  Rz ę dowo ś c amin    Wła ś ciwo ś ci fizyko-chemiczne wybranych amin                        Aminy alifatyczne i aromatyczne    Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa                                      Budowa i reaktywno ś c amin        Zasadowo ś c amin    ...

FLUOROWCOWE POCHODNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624

  FLUOROWCOWE POCHODNE  W Ę GLOWODORÓW    NAZEWNICTWO, KLASYFIKACJA I WŁA Ś CIWO Ś CI FIZYCZNE      -Halogenki alkilowe  -halogenki winylowe  -halogenki arylowe  -halogenki acylowe        Przykłady halogenków            Budowa i reaktywno ś c ...

Szereg homologiczny alkanów Izomeria szkieletowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

  W Ę GLOWODORY NASYCONE  ALKANY I CYKLOALKANY  Szereg homologiczny alkanów  Izomeria szkieletowa                                                      WŁA Ś CIWO Ś CI FIZYKO-CHEMICZNE ALKANÓW                                                       ...

Związki aromatyczne - węglowodory

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2268

    ZWI Ą ZKI AROMATYCZNE    W ę glowodory aromatyczne    1.  Budowa benzenu              2.Trwało ść  pier ś cienia benzenowego                        3.  Kryteria aromatyczno ś ci (reguła Hückla)                                                  4.  Przykłady wielopier ś cieniowych w ę glowodoró...

Klasifikacja i nomenklatura alkoholi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1400

ALKOHOLE        Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi                                              Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych alkoholi i fenoli                  Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach              Wi ą zania wo...

Klasifikacja i nomenklatura alkoholi - Właściwości fizyczne wybranych ...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

ALKOHOLE        Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi                                              Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych alkoholi i fenoli                  Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach              Wi ą zania wodo...

Kwasy karboksylowe i ich pochodne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE          Nazwy zwyczajowe i systematyczne wybranych kwasów karboksylowych                Struktura grupy karboksylowej            Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych kwasów karboksylowych              ...

Chemia organiczna - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1295

    ALKENY      Budowa i wła ś ciwo ś ci fizyczne alkenów              Nazewnictwo alkenów                                Izomera  Z-E  alkenów                                          Reguła Cahna-Ingola-Preloga    Pierwsze ń stwo podstawników  ...

Chemia organiczna - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Hybrydyzacja orbitali atomowych Hybrydyzacja orbitali atomowyc łac.  łac.  hybrida hybrid  – mieszaniec,  mieszaniec, Kojarzenie płciowe osobników  Kojarzenie płciowe osobników odmiennych ras, gatunków, rodzajów odmiennych ras, gatunków, ro...

Podstawy chemii organicznej- pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii organicznej
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3416

1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem podwójnym powiązany jest atom węgla i tlenu. Dzięki różnicy elektroujemności między t...