Dr Ewelina Bobrus - strona 9

Podatek od towarów i usług - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

14. Podatek od towarów i usług - ogólna charakterystyk, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku od towarów i usług. Podatek VAT (ang. Value Added Tax w skrócie VAT), zwany także podatkiem od wartości dodanej, w Polsce występujący pod nazwą „Podatek od towarów i usług” jest

Podwójne opodatkowanie dochodu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

9. Podwójne opodatkowanie dochodu. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie jest zjawiskiem, w którym określony przedmiot opodatkowania (najczęściej dochód) podlega opodatkowaniu, porównywalnymi świadczeniami w dwóch państwach. Dwa aspekty: ekonomiczny i prawny. Z ekonomicznym międzynarodowym podwójn...

Pojęcie podatku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

1.Pojęcie podatku. Art. 6 op.  Podatkiem jest: - publicznoprawne (tylko państwo i j.s.t. mają przywilej pobierania podatków), - nieodpłatne (uiszczenie go nie uprawnia do wysuwania roszczeń wobec państwa; brak wyraźnego związku między płaconym płaconymi podatkami a wzajemnymi obowiązkami władzy p...

Racjonalne i historyczne systemy podatkowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1869

5.Racjonalne i historyczne systemy podatkowe. System podatkowy  całokształt istniejących w danym miejscu i czasie podatków. Do systemu w tym rozumieniu zaliczają się opłaty, które mają wszystkie cechy podatków. Utopia  zastąpienie systemu podatkó...

Specjalne urzedy skarbowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1267

. Dla jakich kategorii podmiotów właściwe są tzw. specjalne urzędy skarbowe? Tzw. specjalne urzędy skarbowe (20), a w zasadzie ich naczelnicy, są właściwi dla (art. 5 ust. 9a ustawy o urzędach i izbach skarbowych; dalej UUIS) niektórych kategorii podatników oraz do wykonywania niektórych zadań okre...

Zasady podatkowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

8. Zasady podatkowe. ZASADY PODATKOWE  brak jednolitego rozumienia; najczęściej rozumie się je jako postulaty doktryny skierowane do twórców systemu podatkowego, określające, jak powinien on być zbudowane, aby optymalnie realizował swoje...

Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom (art. 105 o.p.). Art. 105 op. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom kształtują się w sposób następujący: @ oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy, naliczane jest do dnia otwarcia spadku @ przypadające spadkodawcy nadpłaty oraz zw...

Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W Polsce, część osób fizycznych, przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą, może...

Opłata od posiadania psów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

. Opłata od posiadania psów - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Art. 18a ustawy i podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty tej nie pobiera się od osób prawnych i jednostek org...

Pośredni zwrot nadpłaty - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Na czym polega instytucja tzw. pośredniego zwrotu nadpłaty (art. 76 o.p.)? Art. 76 op. Regulacje te odnoszą się do podatników, płatników, inkasentów oraz do osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania. Instytucja pośredniego zwrotu nadpłaty polega na tym, że nadpłaty wra...