specjalne urzedy skarbowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
specjalne urzedy skarbowe  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Dla jakich kategorii podmiotów właściwe są tzw. specjalne urzędy skarbowe?
Tzw. specjalne urzędy skarbowe (20), a w zasadzie ich naczelnicy, są właściwi dla (art. 5 ust. 9a ustawy o urzędach i izbach skarbowych; dalej UUIS) niektórych kategorii podatników oraz do wykonywania niektórych zadań określonych w art. 5 ust. 6 UUIS. Grupy te muszą spełnić kilka kryteriów, np. w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro. Do grup podatników objętych działaniem specjalnych urzędów skarbowych należą (art. 5 ust. 9b UUIS): @ podatkowe grupy kapitałowe
@ banki
@ zakłady ubezpieczeń
@ jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
@ jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
@ oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
@ osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
a)  w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
b)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
c)  są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.


(…)

… osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro. Do grup podatników objętych działaniem specjalnych urzędów skarbowych należą (art. 5 ust. 9b UUIS): @ podatkowe grupy kapitałowe
@ banki
@ zakłady ubezpieczeń
@ jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
@ jednostki działające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz