Dr Ewelina Bobrus - strona 10

Podatek od środków transportowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

. Podatek od środków transportowych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Art. 8 - 12b ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (uPiOL) Nieczytelna konstrukcja  wysokość zależy od danych nieosiągalnych lub tr...

Podatek rolny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

Podatek rolny - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku rolnym. PODMIOT PODATKU  podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: @ właścicielami gruntów @ posiadaczami samoist...

Podmioty zobowiązane do zapłacenia podatków w formie bezgotówkowej - o...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Jakie kategorie podmiotów zobowiązane są do zapłaty podatków w formie bezgotówkowej? Art. 61 op. Do zapłaty podatków w formie bezgotówkowej zobowiązani są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i

Podstawa do wpisu hipoteki przymusowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

. Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej? Art. 35, 38 op. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest: @ doręczona decyzja: # o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej # ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego # o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub

Podstawa wpisu zastawu skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

. Co jest podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych? Art. 44 op. Podstawą wpisu do rejestru zastawów skarbowych są: @ doręczonej decyzje: # ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego # określającej wysokość zwrotu podatku # określającej wysokość zobowiązania podatkow...

Pomoc publiczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

W jakich przypadkach ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną? Art. 67a - 67e op. Ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną w sytuacji kiedy udziela się jej przedsiębiorcy...

Potrącenie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

. Potrącenie - istota i tryb. Art. 64 - 65 op. POTRĄCENIE (kompensata)  jeden z efektywnych sposobów wygasania zobowiązania podatkowego; sytuacja gdy dwie osoby jednocześnie są wobec siebie dłużnikami i wierzycielami. Każdy z wierzycieli zwalnia się od swojego zobowiązania do kwoty mniejszej a ró...

Przedmiot hipoteki przymusowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Co może być przedmiotem hipoteki przymusowej? Art. 34 op. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być: @ część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika @ nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka @ nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłas...

Przeniesienie własności rzeczy lub praw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

. Przeniesienie własności rzeczy lub praw - istota i tryb. Art. 66 op. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe jest odstępstwem od definicji podatku, która mówi, że podatek jest świadczenie...

Przerwanie terminu przedawnienia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Przesłanki przerwania biegu terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego. Art. 70 op. Przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego: @ ogłoszenie upadłości (biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu