Dr Barbara Trzcińska - strona 4

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Pomiędzy 1965 a 1985 rokiem średni wzrost wydajności monitorowanych przez FAO 174 gatunków roślin wzrósł o 56%. W ciągu minionych 50 lat ilość uŜytych nawozów zawierających związki azotu zwiększyła się aŜ ośmiokrotnie! Okazało się, Ŝe wydajności z hekt...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

System osadniczy a gospodarka Uwarunkowania rozwoju osadnictwa Sieć osadnicza a system osadniczy Kryteria wydzielania miast Funkcje miast Rozwój procesów urbanizacyjnych na świecie Układ sieci miejskiej - teoria W. Christallera Tempo i płaszczyzny urbanizacji Skutki urbanizacji Progowy roz...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Teoria Christallera - system ośrodków centralnych oparty na zasadzie sprzedaŜy dóbr i usług Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast - funkcje egzogeniczne funkcje endogeniczne Ograniczenia (bariery) w rozwoju miast Fizy...

Geografia ekonomiczna - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

Bezpieczeństwo energetyczne stan braku zagroŜenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie wydobycia ze złóŜ krajowych - ropy naftowej, gazu ziemnego oraz...

Geografia ekonomiczna - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Zaopatrzenie Polski w ropę naftową Wydobycie krajowe - ok. 850 tys. t Dostawy rurociągami ("Przyjaźń") Naftoport w Gdańsku Planowane jest przedłuŜenie ropociągu OdessaBrody z Ukrainy do Polski („Sarmatia”). Prace poszukiwawcze na Bałtyku prowadzi Petrobaltic (równieŜ niewielkie wydoby...

Geografia ekonomiczna - wykład 3c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Gazociąg Nabucco Początkowo był przygotowywany jako gazociąg o długości 3,9 tys. km z AzerbejdŜanu przez Turcję do Europy, ale ze względu na wysokie koszty trasę skrócono. Ostatecznie, w maju 2012, konsorcjum zdecydowało, Ŝe rurociąg zostanie u...

Geografia ekonomiczna - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego Kapitał produkcyjny obejmuje zasoby bezpośrednio i pośrednio zaangaŜowane w procesie gospodarowania - majątek trwały (np. maszyny, urządzenia, budowle, instalacje) - majątek obrotowy (np. zapasy surowców i wyrobów gotowych, naleŜności, środki pienię...

Geografia ekonomiczna - urbanizacja 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Fazy rozwoju miasta faza urbanizacji - polegającej na koncentracji ludności w miastach i w rdzeniu aglomeracji faza suburbanizacji - charakteryzującej się rozrastaniem stref podmiejskich i szybkim wzrostem liczby ludności zewnętrznych ...

Geografia ekonomiczna - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Człowiek w procesach rozwoju gospodarczego Liczba ludności na świecie wzrosła z 3 mld w 1959 roku do 7 miliardów w 2011. Z najnowszych prognoz Census Bureau wynika, Ŝe wzrost liczby ludności będzie kontynuowany w XXI wieku, chociaŜ wolniej. Ludności świata ma wzrosnąć do ponad 9,1 mld w 2050 r. P...

Geografia ekonomiczna - 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Linie kolejowe w Polsce - przykład wpływu czynników historycznych i ekonomicznych na zagospodarowanie transportowe SprzęŜenia zwrotne pomiędzy kapitałem rzeczowym a poziomem rozwoju gospodarczego Pytania 1. Podaj definicję i przedstaw róŜne klasyfikacje infrastruktury. 2. Jaki jest wpływ dostęp...