Dr Barbara Trzcińska

note /search

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1995

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Wykład I - Miejsce i przestrzeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1568

I wykład - Miejsce i przestrzeń Typy przestrzeni: -geodezyjna - geograficzna -ekonomiczna (społeczno-ekonomiczna) Przestrzeń geodezyjna wynika z pomiarów wielkości i kształtu Ziemi. Przestrzeń geograficzna - rzeczywista, niejedno...

Wykład II z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1190

SELEKTYWNOŚĆ MIGRACJI: - Głównie migrują osoby w wieku 20-29 lat do 30-34, a towarzyszą im dzieci (0-4 lata) - Bardziej ruchliwi są pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe - Wśród migrantów przeważają osoby przedsiębiorcze - Częściej w migracjach uczestniczą kobiety, ale na krótsze o...

Wykład III z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 973

PRZYCZYNY ZADŁUŻENIA NARODOWEGO: 1. Zewnętrzne:  - liberalizacja wymiany międzynarodowej - stabilizacja cen wielu surowców nieprzetworzonych, a nawet ich spadek - zmiany cen ropy naftowej - rynek kredytobiorcy - niskie stopy procentowe i dość wysoki poziom inflacji w niektórych państwach wysoko r...

Wykład IV z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

CECHY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: - zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rolnikom - zwiększenie konkurencyjności rynku rolnego krajów członkowskich - zwiększenie wydajności produkcji rolniczych i postępu technicznego w rolnictwie - stabilizacja rynku ro lnego - zapewnienie rolnikom odpowiednie...

Wykład V- przemysł

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Equity markets 1b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Współczynnik urodzeń zaleŜy głównie od: Modelu rodziny - dzietności kobiet Aktywności zawodowej kobiet Polityki demograficznej Struktury wiekowej - liczby kobiet w wieku Rozrodczym Współczynnik zgonów zaleŜy głównie od: Poziomu ...

Equity markets 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

Skutki demograficzne niskiego przyrostu naturalnego Starzenie się społeczeństwa → rośnie odsetek ludzi starych, maleje odsetek ludzi młodych Wysoki wskaźnik feminizacji, szczególnie charakterystyczna jest feminizacja starości MoŜe ...

Geografia ekonomiczna - 1e

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Współczesna ocena migracji na tle ekonomicznym międzynarodowa migracja pracowników jest niezbędne dla przetrwania uprzemysłowionych gospodarek migracja reguluje rynki pracy MIGRACJE Ze względu na motywy migracji wyróŜniamy: -- Migrację zarobkową, -- Migrację rodzinną, -- Migrację polityczną, ...

Geografia ekonomiczna - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Przejrzystość gospodarki Patrząc na Corruption Perceptions Index 2012 widać, Ŝe korupcja jest powaŜnym zagroŜeniem ludzkości. Korupcja niszczy Ŝycie i wspólnoty, podwaŜa wiarygodność krajów i...