Banki - rodzaje operacji, ogólne informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki - rodzaje operacji, ogólne informacje - strona 1 Banki - rodzaje operacji, ogólne informacje - strona 2 Banki - rodzaje operacji, ogólne informacje - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE 15.02.2013
Rodzaje operacji dokonywanych przez banki komercyjne, aktywa i pasywa banku k. oraz jak liczymy współczynnik wypłacalności banku.
Tradycyjne czynności banków (rodzaje operacji bankowych):
Operacje czynne - udzielanie kredytów,
Operacje bierne - przyjmowanie depozytów,
Operacje pośredniczące - prowadzenie rachunków bankowych; rozliczenia pieniężne.
Klasyfikacja czynności bankowych:
Czynności bezwzględnie bankowe (zarezerwowane wyłącznie dla banków)
Czynności względnie bankowe,
Inne.
Zasady bankowości komercyjnej:
Motyw zarobkowy,
Instytucja zaufania publicznego,
Dążenie do rentowności,
Optymalizacja wyniku finansowego,
Minimalizacja ryzyka bankowego*
* ryzyko kredytowe, r. operacyjne, r. rynkowe, r. płynności przepływów
Aktywa i pasywa banku komercyjnego:
AKTYWA: głównie udzielone wcześniej kredyty o zróżnicowanym ryzyku
PASYWA: kapitały (fundusze) własne oraz głównie depozyty o zróżnicowanej strukturze.
Obliczanie współczynnika wypłacalności:
OGÓLNA KONCEPCJA
WG BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO (BAZYLEA III)
FUNDUSZ (KAPITAŁ) WŁASNY AKTYWA (KREDYTY) I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM.
FUNDUSZE (KAPITAŁY) WŁASNE
AKTYWA (KREDYTY) I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM +12,5X RYZYKO RYNKOWE+12,5X RYZYKO OPERACYJNE
ŚREDNI WSPÓŁCZYNNIK DLA WSZYSTKICH BANKÓW K. W POLSCE:
WRZESIEŃ 2012 : 14,04
Podaj definicje wypłacalności zewnętrznej, całkowitej i wewnętrznej oraz warianty wymienialności walut wg wymagań art. VIII STATUTU MFW.
Wymienialność zewnętrzna - to zapewnienie przez władze monetarne jednostkom nie rezydującym w danym kraju swobody w płatnościach z racji dokonywania transakcji bieżących z rezydentami danego państwa.
Wymiana na nie podlega restrykcjom dewizowym w przeciwieństwie do płatności między państwem a zagranicą, transakcji jednostek rezydujących w danym kraju czy operacji kapitałowych rezydentów i nie-rezydentów.
Wymienialność całkowita - to założenie o niczym nieograniczonej zdolności do wypełniania międzynarodowych funkcji i niestosowaniu się do restrykcji dewizowych bez względu na podmiot wymiany, czy przedmiot i rodzaj transakcji.
Wymienialność wewnętrzna -

(…)

… Wartościowych i Giełd. W sensie ekonomicznym, warrant jest instrumentem finansowym, którego wartość zależy od pewnego instrumentu bazowego. Warranty dzielimy na:
Subskrypcyjne - dokument (certyfikat) często dołączany do akcji lub obligacji, dający posiadaczowi ograniczone lub nieustające prawo kupna papierów wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie lub prawo subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta.
Opcyjnie - uprawnienie do nabycia (warrant kupna) od emitenta lub zbycia emitentowi (warrant sprzedaży) w określonym terminie instrumentu bazowego po określonej przez strony cenie wykonania. Klasyfikacja warrantów:
Warranty amerykańskie Warranty europejskie
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE JAKO FINANSOWE INSTRUMENTY INWESTYCYJNE:
Jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach
Przykładami takich jednostek są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz