Zdolność naukowego przewidywania przyszlości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność naukowego przewidywania przyszlości - strona 1 Zdolność naukowego przewidywania przyszlości - strona 2 Zdolność naukowego przewidywania przyszlości - strona 3

Fragment notatki:


1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości: wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania.
Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na tym, że zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami oraz na tym, że zależności te podlegają pewnym prawidłowościom. Zarówno prawidłowości te, jak i zależności mogą być różnego typu, mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo - skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny, wtórny, główny, uboczny... Znajomość tych związków pozwala wyjaśnić różne prawidłowości występujące w otaczającym nas świecie oraz stanowi podstawę do budowy prognoz. Stopień przewidywalności jest bardzo zróżnicowany. W naukach technicznych, przyrodniczych można przewidywać z dużą dokładnością. Natomiast w naukach społecznych i ekonomicznych takie ścisłe przewidywanie nie jest możliwe, ponieważ wpływa na to zbyt wiele czynników o charakterze przypadkowym. Nie można przewidywać zjawisk i procesów przypadkowych, losowych i szczególnych. Gdyby w świecie, w którym żyjemy, panował chaos, gdyby wszelkie zdarzenia zachodziły niezależnie jedne od drugich, przewidywanie przyszłości byłoby niemożliwe.
2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz. Funkcja strategiczna - polega na tym, ze prognozy mogą stanowić podstawę długofalowego działania lub długofalowej polityki gospodarczej. Informacje z prognoz długookresowych mogą być podstawa wyboru strategii działania dla długiego i krótkiego okresu. Dotyczyć to może takiej decyzji, jak reorganizacja gospodarstwa.
Funkcja ostrzegawcza prognoz - celem tej funkcji jest możliwość podjęcia działań zapobiegawczo - preferencyjnych w odpowiednim czasie. Może to stanowić podstawę różnorodnych działań, np. zmiany strategii działania. Wtedy funkcja ostrzegawcza jest zarazem funkcją strategiczną .
Funkcja weryfikacyjna - występuje wówczas, gdy prognozy dają także wcześniejsze rozeznanie o stopniu realizacji celów. Np. prognozy plonów zbóż wykonane metodami biometrycznymi informują o prawdopodobnych plonach, gdy rośliny są jeszcze na polu. W wyniku takich prognoz mamy rozeznanie co do stopnia realizacji wcześniej założonych zadań.
Funkcja aktywizująca - polega na pobudzeniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdy zapowiada ona zdarzenia korzystne i przeciwstawiających się jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia są oceniane jako niekorzystne.
Ogólnie możemy powiedzieć, ze zadaniem prognoz jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania decyzji i zmniejszanie niepewności.
3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania.

(…)

… także w przyszłości, nie ulegnie dezaktualizacji.
Znane są wartości zmiennych objaśniających dla okresu prognozowanego.
Rozkład składnika losowego nie ulega zmianie w czasie czyli jest stacjonarny.
Dopuszczalna jest ekstrapolacja modelu poza próbę statystyczną.
7. Podstawowe zasady predykcji: (zasady budowy prognoz):
ZASADA PREDYKCJI NIEOBCIĄŻONEJ: Stosuje się ją wtedy gdy wnioskowanie jest wielokrotnie powtarzane…
… i innych nie przewidzianych czynników.
WAHANIA SEZONOWE ( S ): to takie zmiany, które powtarzają się regularnie w tym samym okresie każdego roku, wahania te występują wokół stałego (przeciętnego) poziomu lub wokół trendu zmiennej i wyrażają wpływ zachowań ludzi wynikających z kalendarza czy specyfiki produkcji, na kształtowanie się zmiennej prognozowanej. (np. większa podaż zbóż po żniwach, większa produkcja mleka w okresie…
… dopasowaniu modelu. Informuje jaką część całkowitej zmienności zmiennej wyjaśnia model.
Współczynnik zbieżności - informuje jaka część całkowitej zmienności zmiennych nie została wyjaśniona przez model. Wybieramy z oszacowanych modeli tę funkcję dla której współczynnik ten jest najmniejszy.
Współczynnik korelacji - określa siłę związku liniowego zmiennej objaśnianej ze wszystkimi zmiennymi objaśniającymi…
…, czy negatywny lub pozytywny znak spełnia oczekiwania co do kierunku wpływu zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą wynikającej z naszej wiedzy lub analizy.
WERYFIKACJA STATYSTYCZNA:
Prawie nigdy nie zachodzi w praktyce przypadek całkowitej zgodności wartości zaobserwowanej zmiennej prognozowanej z jej wartościami wynikającymi z oszacowanej funkcji.
Ma na celu sprawdzenie:
stopnia przylegania modelu do opisywanego fragmentu rzeczywistości
zestawu zmiennych objaśniających z punktu widzenia ich wpływu na zmienną objaśnianą
rozkładu składnika losowego
NARZĘDZIA:
Analiza rozkładu reszt: różnice między wartościami empirycznymi a teoretycznymi zmiennej
Współczynnik determinacji i skorygowany: określa stopień dopasowania modelu do danych empirycznych. Im wyższa jego wartość tym model jest lepiej dopasowany…
…. Wykonujemy test serii. Losowość odchyleń oznacza że ciąg reszt powinien mieć charakter przypadkowy.
Badanie stacjonarności składnika resztowego: oblicza się współczynnik korelacji między odchyleniami a czasem t. 20. Wymień etapy budowy prognoz dla szeregów czasowych zawierających T, C, S, I. (w skrypcie jest tylko dla multiplikatywnego. Addytywny to moje przypuszczenia, które mogą nie być słuszne)
Opis…
… dostarczają na czas informacji o ewentualnie niekorzystnej zmianie kierunku czy natężenia badanego zjawiska, jakie może wystąpić w przyszłości. Zmienne dzielimy na trzy grupy:
Stymulanty - ich wzrost świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Destymulanty - ich spadek świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Nominanty - charakteryzują się pewnym poziomem nasycenia, od którego odchylenia uznaje się za niepożądane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz