Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne - strona 1 Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne - strona 2 Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:


1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? 2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz.
3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania.
4. Klasyfikacja prognoz.
5. Podstawowe założenia klasycznej teorii predykcji: 6. Czynniki wpływające na trafność prognozy oraz przesłanki decydujące o wyborze metody prognozowania: 7. Podstawowe zasady predykcji: (zasady budowy prognoz): 8. Prognoza przedziałowa i punktowa.
9. Jaka prognozę możemy uznać za dopuszczalną?
10. Krótko scharakte ryzuj podstawowe elementy szeregów czasowych: 11. Podstawowe mierniki ex-post.
12. W jakich sytuacjach można stosować do prognozowania modele średniej ruchomej? 13. Jak budujemy prognozy na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych: 14. Scharakteryzuj metodę heurystyczną: 15. Podaj narzędzia weryfikacji modelu prognostycznego
16. Wymień etapy budowy prognoz dla szeregów czasowych zawierających T, C, S, I. 17. W jaki sposób eliminujemy z szeregu wahania sezonowe?
18. Podaj technikę wyodrębniania i eliminacji z szeregu czasowego tendencji rozwojowej.
19. Co wiesz o dekompozycji szeregu czasowego?
20. Wymień znane ci adaptacyjne metody prognozowania: 21. Co wiesz o prognozowaniu metodą wyrównywania wykładniczego Holta: 22. Jakie znasz heurystyczne metody prognozowania i wymień etapy postępowania w metodzie delfickiej. 23. Wymień analogowe metody prognozowania i omów wariant wzorca.
24. Wymień znane Ci funkcje prognoz i omów jedną z nich
25. Co wiesz o prognozowaniu metodą Wintersa?
26. Co wiesz o metodach prognozowania koniunktury gospodarczej?
27. Prognozy ostrzegawcze - pojęcie i sposoby.
28. W jakich sytuacjach możemy stosować do prognozowania modele średniej ruchomej? 29. Prognozowanie na podstawie ekstrapolacji funkcji trendu. 30. Podaj sposób wyodrębniania z szeregu czasowego wahań cyklicznych i sezonowych. 31. Zadanie: znając kwartalne addytywne efekty sezonowe sprzedaży konserw: I=0,825, II=2,525, IV= -4,675 ; wyznacz i zinterpretuj efekt sezonowy w III kwartale. 32. Jak graficznie zidentyfikować T C S / Na podstawie wzrokowej oceny szeregów czasowych dokonaj wstępnej identyfikacji elementów szeregu czasowego 1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości to wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania.
Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie, w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na tym, że zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami oraz na tym, że zależności te podlegają pewnym prawidłowościom. Zarówno prawidłowości te, jak i zależności mogą być różnego typu, mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo - skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny, wtórny, główny, uboczny... Znajomość tych związków pozwala wyjaśnić różne prawidłowości występujące w otaczającym nas świecie oraz stanowi podstawę do budowy prognoz.

(…)

… teorii predykcji:
Predykcja: proces ekonometrycznego wnioskowania w przyszłość.
Założenia:
Znany jest model ekonometryczny, który wyjaśnia zmiany zmiennej prognozowanej.
Zjawiska i procesy opisywane przez model mają strukturę stabilną w czasie czyli model opisujący dane zjawisko będzie aktualny także w przyszłości, nie ulegnie dezaktualizacji.
Znane są wartości zmiennych objaśniających dla okresu…
….
Współczynnik korelacji - określa siłę związku liniowego zmiennej objaśnianej ze wszystkimi zmiennymi objaśniającymi modelu. Należy do przedziału <-1, 1 > przy czym im jest wyższy tym silniejszy związek - silniej cechy wpływają na siebie.
15. Podaj narzędzia weryfikacji modelu prognostycznego
WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
W ocenie tej należy zwrócić uwagę czy:
otrzymane wyniki potwierdzają teoretyczne rozważania o objaśnianym zjawisku, czy są zgodne z teorią
zwrócić uwagę na znaki ocen parametrów strukturalnych, czy negatywny lub pozytywny znak spełnia oczekiwania co do kierunku wpływu zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą wynikającej z naszej wiedzy lub analizy.
WERYFIKACJA STATYSTYCZNA:
Prawie nigdy nie zachodzi w praktyce przypadek całkowitej zgodności wartości zaobserwowanej zmiennej prognozowanej z jej wartościami wynikającymi z oszacowanej funkcji.
Ma na celu sprawdzenie:
stopnia przylegania modelu do opisywanego fragmentu rzeczywistości
zestawu zmiennych objaśniających z punktu widzenia ich wpływu na zmienną objaśnianą
rozkładu składnika losowego
NARZĘDZIA:
Analiza rozkładu reszt: różnice między wartościami empirycznymi a teoretycznymi zmiennej
Współczynnik determinacji i skorygowany: określa stopień…
… losowości odchyleń: ma na celu weryfikację hipotezy o trafności doboru postaci analitycznej modelu. Wykonujemy test serii. Losowość odchyleń oznacza że ciąg reszt powinien mieć charakter przypadkowy.
Badanie stacjonarności składnika resztowego: oblicza się współczynnik korelacji między odchyleniami a czasem t. 16. Wymień etapy budowy prognoz dla szeregów czasowych zawierających T, C, S, I. (w skrypcie…
… koniunktury. 27. Prognozy ostrzegawcze - pojęcie i sposoby.
Prognozy ostrzegawcze dostarczają na czas informacji o ewentualnie niekorzystnej zmianie kierunku czy natężenia badanego zjawiska, jakie może wystąpić w przyszłości. Zmienne dzielimy na trzy grupy:
Stymulanty - ich wzrost świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Destymulanty - ich spadek świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Nominanty - charakteryzują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz