Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia - strona 1 Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia - strona 2 Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Prognozowanie i Symulacje Wymień znane Ci rodzaje prognoz.
Kryterium podziału Rodzaje prognoz Horyzont czasowy
Długo-, średnio- i krótkoterminowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne , operacyjne i strategiczne
Charakter lub struktura
Proste i złożone, ilościowe i jakościowe
Stopień szczegółowości
Ogólne i szczegółowe
Zakres ujęcia
Światowe, międzynarodowe, krajowe i regionalne
Metoda opracowania
Indukcyjne, dedukcyjne, minimalne, średnie, maksymalne, czyste (pierwotne), weryfikowane, modelowe
Cel lub funkcja
Ostrzegawcze, badawcze, normatywne, aktywne, pasywne i inne
Czego dotyczą prognozy strategiczne?
Prognozy strategiczne służą do planowania długookresowego i perspektywicznego. Są to prognozy długookresowe.
Jak możemy podzielić prognozy ze względu na horyzont czasowy?
 Krótkoterminowe  Średniookresowe Długoterminowe
Jak możemy podzielić prognozy ze względu na ich cel lub funkcję?
 Preparacyjne  Ostrzegawcze  Badawcza  Normatywne  Aktywne  Pasywne Jakie są możliwości i granice naukowego przewidywania przyszłości? W świecie, w którym żyjemy panuje pewien porządek. Polega on na tym, że zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami oraz na tym, zależności te podlegają pewnym prawidłowościom. Zarówno prawidłowości te, jak i zależności mogą być różnego typu, mogą mieć charakter funkcyjny, przyczyno-skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny, wtórny, główny, uboczny. Znajomość tych związków pozwala wyjaśnić różne prawidłowości występujące w otaczającym nas świecie oraz stanowi podstawę do budowy prognoz. Zjawiska i procesy charakteryzujące względnie trwałe prawidłowości można przewidywać z dużym prawdopodobieństwem, natomiast niektóre zjawiska można przewidywać tylko na poziomie „przeciętnym” np. liczbę padnięć zwierząt w jakimś rejonie lub kraju, ale nie w konkretnym gospodarstwie. Nie można natomiast przewidywać zdarzeń i zjawisk przypadkowych. losowych, szczególnych. Wymień funkcje prognoz i omów jedną z nich.
poznawcza, rozpoznawcza, informacyjna
decyzyjna
preparacyjna
strategiczna
ostrzegawcza
weryfikacyjna
aktywizująca
Funkcja aktywizująca polega na pobudzeniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognoz, gdy prognoza sprzyjająca i przeciwstawnych, gdy prognoza niesprzyjająca.
Wymień i omów czynniki wpływające na trafność prognoz.
Trafność prognoz

(…)

… roku najwyraźniej widoczne w rolnictwie, turystyce) Wpływają na aktywność gosp.
wahania cykliczne (periodycznie się powtarzają)
Omów składowe szeregów czasowych i powody ich występowania.
Systematyczne:
Stały przeciętny poziom (CONST))
Tendencja rozwojowa - trend Wahania sezonowe : multiplikatywne i addytywne
Cykle koniunkturalne Niesystematyczne:
Wahania przypadkowe - nasza zmora i przekleństwo
Podaj przesłanki…
… zjawiska w okresie t
Tt- wartość poziomu trendu w okresie t
St - wahania sezonowe w okresie t It - wahania przypadkowe w okresie t
Wymień przykłady modeli tendencji rozwojowej.
Modele analityczne
Model wyrównywania wykładniczego Browna II i III rzędu
Model liniowy Holta
Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi
Opisz metodę prostego wyrównywania wykładniczego.
Metoda obróbki szeregu czasowego zmniejszająca jego wariancję za pomocą ważonej średniej ruchomej z przeszłych wartości, o wagach malejących wykładniczo wraz z odległością w czasie. Jest przydatna w prognozowaniu szeregów czasowych o niewielkim stosunku sygnału do szumu, szczególnie nie mających wyraźnego trendu i wahań sezonowych.
Kiedy można zastosować metodę wyrównywania wykładniczego Holta, a kiedy Wintersa?
Model Holta stosuje się do wygładzania szeregów czasowych, w których występują wahania przypadkowe i tendencja rozwojowa.
Model Wintersa można zastosować dla szeregów czasowych z tendencją rozwojową, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi.
Wymień kroki postępowania przy konstrukcji modelu trendu pełzającego z wagami harmonicznymi
Pulpit
Opisz prognozowanie metodą wag harmonicznych.
wykłady.pdf strona 10
Co to jest analiza scenariuszowa…
…, a także tych, dla których nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiedniej analizy retrospektywnej.
Wymień etapy postępowania przy dekompozycji szeregu czasowego, w którym występują: tendencja (T), wahania sezonowe (S), wahania cykliczne C oraz wahania przypadkowe (I) i omów budowę prognozy. Wymień znane ci analogowe procedury prognozowania i omów metodę analogii przestrzenno-czasowych. Analogie przestrzenno- czasowe- stosowane do wyznaczania prognoz…
… jest przedstawić ilościowo występujące współzależności
sporządzającego prognozę interesuje to, co będzie, a nie dlaczego coś będzie
trudno jest przedstawić występujące związki w postaci zależności przyczynowo-skutkowych
występuje niewielka liczba zmiennych - zmienna prognozowana i objaśniająca, którą jest czas, odpada więc problem doboru zmiennych objaśniających
z reguły nie ma problemu z zebraniem próby statystycznej dla celów estymacji modelu
łatwo jest przewidzieć poziom zmiennej objaśniającej dla każdego okresu w przyszłości, wartość ta zależy od przyjętego systemu numeracji okresów. Wskaż wady i zalety naiwnych metod prognozowania.
Zalety
Proste
Łatwe do zrozumienia
Szybkie
Tanie
Wady
Niska jakość prognoz
Oceniona może być jedynie ex post
Opisz różnice pomiędzy metodą prognozowania średniej ruchomej…
… zmiennych objaśniających (zmienne, które wchodząc do modelu, zapewniałyby możliwie dokładny opis wahań prognozowanej w danym przedziale czasu).
Jak wyznaczyć prognozę na podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego?
Jakie przyjmuje się założenia, co do wartości składnika losowego w prognozowanym okresie, przy wyznaczaniu prognoz w oparciu o modele ekonometryczne?
Rozkład składnika losowego modelu…
… jest przedstawić ilościowo występujące współzależności
sporządzającego prognozę interesuje to, co będzie, a nie dlaczego coś będzie
trudno jest przedstawić występujące związki w postaci zależności przyczynowo-skutkowych
występuje niewielka liczba zmiennych - zmienna prognozowana i objaśniająca, którą jest czas, odpada więc problem doboru zmiennych objaśniających
z reguły nie ma problemu z zebraniem próby statystycznej dla celów estymacji modelu
łatwo jest przewidzieć poziom zmiennej objaśniającej dla każdego okresu w przyszłości, wartość ta zależy od przyjętego systemu numeracji okresów. Wskaż wady i zalety naiwnych metod prognozowania.
Zalety
Proste
Łatwe do zrozumienia
Szybkie
Tanie
Wady
Niska jakość prognoz
Oceniona może być jedynie ex post
Opisz różnice pomiędzy metodą prognozowania średniej ruchomej…
… prowadzi analizę i prognozę opiniach ekspertów.
Jakie warunki powinna spełniać grupa ekspertów formułująca prognozę metodą delficką?
Grupa powinna być uniwersalna tzn. złożona z osób wszechstronnych, przestawicieli różnych dziedzin nauki i praktyki
Grupa powinna być liczna, by reprezentować różne poglądy
wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz mieć niezależną wizję przyszłości.
Co to jest „burza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz