Prognozy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozy - omówienie - strona 1 Prognozy - omówienie - strona 2 Prognozy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy: • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę): • proste i złożone • ilościowe i jakościowe • jednorazowe i powtarzalne • kompleksowe i sekwencyjne • samosprawdzające się i destruktywne Podział ze względu na stopień szczegółowości: • ogólne • szczegółowe Podział ze względu na zakres ujęcia: • światowe • międzynarodowe • krajowe • regionalne Podział ze względu na metodę opracowania: • minimalne, średnie, maksymalne • czyste, weryfikowalne, modelowe • nieobciążone, wg największego prawdopodobieństwa, minimalizujące oczekiwaną stratę Podział ze względu na cel lub funkcję: • badawcze, w tym: ostrzegawcze normatywne aktywne i pasywne Czego dotyczą prognozy strategiczne? Prognozy strategiczne (prognozy rozpoznawcze, mające zastosowanie w prognozach długoterminowych) oraz operatywne (wykorzystuje się do planowania krótko i średniookresowego).
Jak możemy podzielić prognozy ze względu na horyzont czasowy? Podział ze względu na horyzont prognozy: • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Jak możemy podzielić prognozy ze względu na ich cel lub funkcję? Podział ze względu na cel lub funkcję: • badawcze, w tym: ostrzegawcze
normatywne aktywne i pasywne Jakie są możliwości i granice naukowego przewidywania przyszłości? W świecie, w którym żyjemy panuje pewien porządek- zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami, które podlegają pewnym prawidłowościom. Prawidłowości jak i zależności mogą być różnego typu , mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo-skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny , wtórny itd. W naukach technicznych , chemicznych identyfikacja i poznanie występujących prawidłowości i zależności może być bardzo dokładna .Natomiast w naukach ekonomicznych zależności i prawidłowości występujące w działalności gospodarczej mają charakter stochastyczny. Natężenie i kierunek zmian danych zjawisk i procesów determinowany jest przez wiele czynników o charakterze przypadkowym. Stąd w dział. Gospodarczej można przewidywać zjawiska i procesy mające charakter względnie stały. Nie można natomiast przewidywać z odpowiednią dokładnością zjawisk szczególnych, przypadkowych. Nie można również przewidzieć nagłej zmiany polityki gospodarczej rządu w odniesieniu np. do rolnictwa. Nie możemy przewidzieć takich sytuacji jak susze, przymrozki, powodzie. Czyli nie można przewidzieć zdarzeń losowych.

(…)

… na funkcji autokorelacji.
Np. o tym, czy występują wahania sezonowe można się dowiedzieć nie tylko z analizy testów statystycznych, ale także z pozastatystycznej wiedzy o danym zjawisku a także analizy graficznej. Analiza graficzna w tym przypadku polega na zrobieniu dwóch rysunków: jednego, na którym przedstawiony jest poziom danego zjawiska dla całego szeregu czasowego, drugiego, na którym przedstawiony jest poziom danego zjawiska dla jednoimiennych okresów. Jeżeli wahania dla jednoimiennych okresów są widocznie mniejsze niż dla całego szeregu, wtedy występują wahania sezonowe w danym szeregu.
68. Wymień kryteria oceny jakości danych statystycznych.
Przy wyborze informacji gromadzonych do budowy prognoz należy stosować określone kryteria. Należą do nich: prawdziwość, jednoznaczność, identyfikowalność…
… wyznaczane z pewnym prawdopodobieństwem, wówczas otrzymana prognoza nosi nazwę warunkowej (względem zmiennych objaśniających).
W praktyce oznacza to, że prognozy ex post wyznacza się dla tzw. prognoz wygasłych, czyli takich, dla których w momencie sporządzania prognoz znane są prawdziwe wartości zmiennej prognozowanej.
22. Czym różnią się wahania sezonowe od wahań cyklicznych?
Wahania sezonowe to zmiany regularne powtarzające się w tym samym czasie w okresie każdego roku, natomiast wahania cykliczne wyrażają się w postaci długookresowych , rytmicznych zmian wartości zmiennej prognozowanej (pow, jednego roku)
23.Omów składowe szeregów czasowych i powody ich występowania.
Wahania przypadkowe-losowe, wynikają z działania czynników których nie da się przewidzieć
Wahania sezonowe- wynikają z specyfiki pewnych…
… badany okres. Tak powstałe szeregi czasowe są wolne od wahań sezonowych. Są one podstawą do prognozowania metodą ekstrapolacji funkcji trendu
Gdy porównamy wykres przedstawiający wartości dla całego szeregu i wykresy wartości dla jednoimiennych okresów możemy stwierdzić, że jeśli wahania dla jednoimiennych okresów są widocznie mniejsze niż dla całego szeregu oznacza to, że występują wahania sezonowe…
…. Najczęściej są to:
Analiza graficzna
Metoda heurystyczna
Badanie przyrostów
Inne sposoby np. analiza wariancji, metoda ortogonalnych wielomianów Fishera
44.Co możemy wykorzystać w celu wyboru związku funkcyjnego miedzy zmienną objaśnianą, a objaśniającą w modelach przyczynowo - opisowych?
Analiza regresji jest narzędziem do opisu i oszacowania ilościowego związku między daną zmienną objaśnianą (zależną…
…, a także tych, dla których nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiedniej analizy retrospektywnej
55.Wymień kilka przykłady metod heurystycznych.
Metody heurystyczne to:
metoda delficka
metoda SEER(odmiana metody delfickiej)
„burza mózgów”(konferencje problemowe)
metoda refleksji
56.Jakie warunki powinna spełniać grupa ekspertów formułująca prognozę metodą delficką?
Grupa powinna być uniwersalna tzn. złożona z osób wszechstronnych, przestawicieli różnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz