140 pytan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
140 pytan - strona 1 140 pytan - strona 2 140 pytan - strona 3

Fragment notatki:


Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Podział ze względu na horyzont prognozy : • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Podział ze względu na charakter (strukturę): • proste i złożone • ilościowe i jakościowe • jednorazowe i powtarzalne • kompleksowe i sekwencyjne • samosprawdzające się i destruktywne Podział ze względu na stopień szczegółowości : • ogólne • szczegółowe Podział ze względu na zakres ujęcia : • światowe • międzynarodowe • krajowe • regionalne Podział ze względu na metodę opracowania : • minimalne, średnie, maksymalne • czyste, weryfikowalne, modelowe • nieobciążone, wg największego prawdopodobieństwa, minimalizujące oczekiwaną stratę Podział ze względu na cel lub funkcję : • badawcze, w tym: ostrzegawcze normatywne aktywne i pasywne Czego dotyczą prognozy strategiczne? Prognozy strategiczne (prognozy rozpoznawcze, mające zastosowanie w prognozach długoterminowych) oraz operatywne (wykorzystuje się do planowania krótko i średniookresowego).
Jak możemy podzielić prognozy ze względu na horyzont czasowy? Podział ze względu na horyzont prognozy : • bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca • krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy • średnioterminowa nie przekracza 2 lat • długoterminowa obejmuje ponad 2 lata Jak możemy podzielić prognozy ze względu na ich cel lub funkcję? Podział ze względu na cel lub funkcję: • badawcze, w tym: ostrzegawcze
normatywne aktywne i pasywne Jakie są możliwości i granice naukowego przewidywania przyszłości? W świecie, w którym żyjemy panuje pewien porządek- zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami, które podlegają pewnym prawidłowościom. Prawidłowości jak i zależności mogą być różnego typu , mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo-skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny , wtórny itd. W naukach technicznych , chemicznych identyfikacja i poznanie występujących prawidłowości i zależności może być bardzo dokładna .Natomiast w naukach ekonomicznych zależności i prawidłowości występujące w działalności gospodarczej mają charakter stochastyczny. Natężenie i kierunek zmian danych zjawisk i procesów determinowany jest przez wiele czynników o charakterze przypadkowym. Stąd w dział. Gospodarczej można przewidywać zjawiska i procesy mające charakter względnie stały. Nie można natomiast przewidywać z odpowiednią dokładnością zjawisk szczególnych, przypadkowych. Nie można również przewidzieć nagłej zmiany polityki gospodarczej rządu w odniesieniu np. do rolnictwa. Nie możemy przewidzieć takich sytuacji jak susze, przymrozki, powodzie. Czyli nie można przewidzieć zdarzeń losowych.


(…)

…: istotność parametrów funkcji trendu;
współczynnik zmienności losowej;
współczynnik determinacji lub zbieżności;
składnik losowy (autokorelacja, losowości, symetria, stacjonarność).
Jakimi własnościami powinny się charakteryzować reszty poprawnie dobranego modelu funkcji trendu?
Reszty- różnice między wartościami empirycznymi a teoretycznymi. Reszty powinny mieć jak najmniejsze wartości, gdyż wtedy wartości…
… na współczynniku korelacji rang Spearmana. Spośród testów parametrycznych najczęściej stosuje się: test dotyczący współczynnika korelacji, test vn Neumana oparty na sumie kwadratów pierwszych różnic obserwacji zmiennej prognozowanej, test Bartletta oparty na funkcji autokorelacji.
Np. o tym, czy występują wahania sezonowe można się dowiedzieć nie tylko z analizy testów statystycznych
… trendu można oprzeć na przesłankach teoretycznych o określonym mechanizmie rozwoju zmiennej prognozowanej (endogenicznej). Mogą to być np. fazy życia produktu. Dotychczas nie ma jednolitego, możliwego do powszechnego zastosowania sposobu wybory postaci analitycznej modelu. Najczęściej są to:
Analiza graficzna
Metoda heurystyczna
Badanie przyrostów
Inne sposoby np. analiza wariancji, metoda ortogonalnych…
… jeszcze wystarczająco dokładnie poznane, gdzie trudno jest skwantyfikować istniejące zależności i prawidłowości do przewidywania zjawisk i procesów niemierzalnych, jakościowych, nowych, a także tych, dla których nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiedniej analizy retrospektywnej
55.Wymień kilka przykłady metod heurystycznych.
Metody heurystyczne to:
metoda delficka
metoda SEER(odmiana metody delfickiej)
„burza mózgów”(konferencje problemowe)
metoda refleksji
56.Jakie warunki powinna spełniać grupa ekspertów formułująca prognozę metodą delficką?
Grupa powinna być uniwersalna tzn. złożona z osób wszechstronnych, przestawicieli różnych dziedzin nauki i praktyki
Grupa powinna być liczna, by reprezentować różne poglądy
wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz mieć niezależną wizję przyszłości.
Eksperci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz