zarządzanie kapitałem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie kapitałem - strona 1 zarządzanie kapitałem - strona 2 zarządzanie kapitałem - strona 3

Fragment notatki:

Jest przejrzysta. Co znajdziecie w środku, oto zbiór pojęć: funkcje i elementy zarządzania finansowego, wartość pieniądza w czasie, odsetki proste, odsetki złożone(wzór), kapitalizacja ciągła, stopa procentowa, wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych, renta zwykła., renta należna, renty wieczyste (dożywotnie), efektywna stopa procentowa, zależność między stopą procentową a stopą dyskontową, ocena i wybór projektów inwestycyjnych, metody dynamiczne, metoda wewnętrznej stopy zwrotu, finansowanie obce(graf). A także inne pojęcia, zagadnienia. Podam kilka przykładów: koszt kapitału, metody ustalania kosztu kapitału własnego, akcje zwykłe, model gordona, koszt kapitału z zysków zatrzymanych, koszt kapitałów obcych, ustalanie kosztu długu długoterminowego, koszt kredytu krótkoterminowego (kupieckiego), analiza progu rentowności, zmodyfikowany rachunek zysków i strat. Jeśli to za mało dla was dorzucimy jeszcze: zakres dźwigni operacyjnej, zastosowanie dźwigni operacyjnej przy planowaniu zysku operacyjnego, struktura finansowa i wykorzystanie dźwigni finansowej, łączenie dźwigni finansowej i operacyjnej. Udanej lektury.

stopień oddziaływania dźwigni operacyjnejanaliza dźwigni finansowejmetody wyceny bazujące na dywidendziemiernikiem ?wartości reputacji? (goodwill?u)krótkoterminowe decyzje finansowesrategie kapitału obrotowegodecyzje krótkoterminowezarządzanie należnościami

W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary:
Rynek finansowy, który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które dzielą i tworzą pieniądz.
Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybieraniu papierów wartościowych mogących się składać na ich portfele inwestycyjne.
Zarządzanie finansami (lub finanse przedsiębiorstw) - proces podejmowania decyzji związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy w sposób pozwalający na osiągnięcie zamierzonych przez firmę celów.
Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest kryterium Finanse określane są mianem ekonomiki czasu i ryzyka, ponieważ czas oraz ryzyko są podstawowymi kategoriami na których opiera się współczesna teoria zarządzania finansowego. Trzecim elementem tej teorii jest kryterium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach.
Podstawowe założenia tej teorii:
Przyjmujemy, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w firmach jest maksymalizacja korzyści osiąganych przez ich właścicieli. Cel ten jest realizowany w sposób optymalny jeżeli wartość firmy osiąga maksymalny w danych warunkach poziom.
Proces gospodarowania w firmie jest traktowany jako proces polegający na angażowaniu zasobów rzeczowych i finansowych na różne okresy.
Wszelkie decyzje podejmowane są w warunkach ryzyka i niepewności (jako prawdopodobieństwo uzyskania rezultatów odmiennych od oczekiwanych)
FUNKCJE I ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO
Podstawowe elementy zarządzania finansowego to:
Zarządzanie majątkiem długoterminowym (funkcja związana z inwestowaniem środków).
Zarządzanie źródłami finansowania (funkcja związana z pozyskiwaniem środków na finansowanie działalności inwestycyjnej).
Zarządzanie bieżącą działalnością finansową (kapitałem pracującym) jest to funkcja związana z bieżącymi funkcjami finansowymi.
WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Związek między kosztami utraconych moż

(…)

… W WARUNKACH INFLACJI
Realna stopa procentowa uwzględnia stopę inflacji (Rr)
i - stopa inflacji
Rn - nominalna stopa procentowa.
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STOPĄ PROCENTOWĄ A STOPĄ DYSKONTOWĄ
Od pożyczek dyskontowych (np. przy wekslach) pożyczkobiorca płaci odsetki z góry, chcąc więc porównać opłacalność kredytów na ogólnych zasadach z kredytami dyskontowymi należy stopę procentową sprowadzić do warunków porównywalnych…
… - stopa dyskonto t - analizowany c
Odsetki proste - jeżeli odsetki liczone w okresie krótszym niż 1 rok wartość przyszłą obliczamy według wzoru:
Gdy r = constans. Analizujemy okresy roczne gdzie stopa procentowa jest stała, odsetki naliczane są według odsetek prostych.
Wzór na wartość przyszłą - jeżeli w danym okresie (okresy wieloletnie) mamy różne stopy procentowe, naliczane według odsetek prostych…
… finansowymi? Stopa dyskontowa równa się 15%.
(traktujemy alimenty jako rentę wieczystą)
płatności z dołu
płatności z góry EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA
Efektywna stopa procentowa to stopa która uwzględnia sposób naliczania odsetek, jest równa stopie nominalnej, a ona jest równa stopie efektywnej jeżeli odsetki naliczane są raz w roku.
R -stopa efektywna Rn - stopa nominalna
Przykład Roczna nominalna stopa…
…, a czasami tysiące wyrobów. Kontrola poszczególnych grup zapasów nie może się w takim przypadku odbywać w sposób przedstawiony w powyższym modelu. Procedury kontroli zapasów powinny być odmienne dla poszczególnych kategorii zapasów. Najczęściej stosowaną metodą służącą do kontroli poziomu zapasów jest metoda ABC. Stosując ją na podstawie faktur sprzedaży szacujemy koszt zużycia poszczególnych kategorii zapasów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz