Zakres tematyczny przedmiotu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres tematyczny  przedmiotu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakres tematyczny przedmiotu: Pojęcia wstępne - zakres, treść i cele przedmiotu; Aktualizm geologiczny; Ziemia we Wszechświecie; Kształt, rozmiary, masa i gęstość Ziemi; Sfery Ziemi - litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera i ich powstawanie; Pole grawitacyjne, magnetyczne; Ciepło Ziemi, budowa wnętrza ziemi - litosfera, płaszcz i jądro, nieciągłości, powierzchnia Moho; Różnice w budowie skorupy kontynentalnej i oceanicznej; Izostazja; Krzywa hipsograficzna; Sejsmiczność i trzęsienia ziemi; Czas w geologii, metody określania wieku warstw skalnych- wiek względny i bezwzględny, korelacja i identyfikacja warstw; Niezgodności; Podział dziejów ziemi - tabela stratygraficzna (ery, okresy, epoki, fazy górotwórcze); Rozwój świata organicznego, formy zachowania organizmów kopalnych - rodzaje skamieniałości, skamieniałość przewodnia, tzw. żywe skamieniałości; Podstawy mineralogii i petrografii, kryształ i jego symetria, minerał i jego cechy zewnętrzne, główne minerały skałotwórcze; Struktury, tekstury i skład mineralny skał, podział skał magmowych, Procesy geologiczne endogeniczne - magmatyzm (plutonizm- powstawanie i rodzaje magmy, wulkanizm - produkty, rodzaje), teoria kier kontynentalnych, ruchy tektoniczne, deformacje warstw skalnych; metamorfizm -rodzaje, facje; Procesy egzogeniczne - wietrzenie, erozja, denudacja, akumulacja-sedymentacja, zmiany linii brzegowej, facja, diageneza, podział skał osadowych; Własności techniczne skał,. powierzchniowe ruchy masowe, wody podziemne (kras, źródła, zwierciadło wód podziemnych, studnie artezyjskie, kurzawki),. Własności hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał; Podstawy nauki o złożach - kopalina główna, towarzysząca, ruda, kruszec, surowiec mineralny; naturalne i antropogenne złoża kopalin, forma i budowa złóż; zasoby kopalin - geologiczne, bilansowe, pozabilansowe, straty; kategorie rozpoznania złoża (stopień ryzyka inwestora górniczego), podział kopalin wg kierunków ich użytkowania (energetyczne, metaliczne, niemetaliczne), genetyczny podział złóż; Główne złoża kopalin w Polsce -energetyczne (węgiel kamienny i brunatny, ropa i gaz ziemny), rud metali (Zn-Pb, Cu), surowców chemicznych (soli kamiennej i potasowej, siarki), surowców skalnych. Zasoby energii geotermalnej. Zarys budowy geologicznej Polski - platforma prekambryjska, struktury paleozoiczne, Sudety, Alpidy (Karpaty wraz z zapadliskiem), pokrywa trzeciorzędowa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz