Zakres ekologii - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres ekologii - wykład. - strona 1 Zakres ekologii - wykład. - strona 2 Zakres ekologii - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES EKOLOGII    Słowo   EKOLOGIA   pochodzi  od  greckich  słów  „oikos”  (dom,  miejsce  życia)  oraz  „logos”  (nauka,  słowo).  DEFINICJA POJĘCIA EKOLOGII:  EKOLOGIA  jest  to  nauka  o  strukturze  i  funkcjonowaniu  przyrody  oraz  o  zależnościach  i  stosunkach między organizmami żywymi a ich środowiskiem.  Po  raz  pierwszy  do  nauki  pojęcie   ekologii   wprowadził  niemiecki  biolog   Ernest  Haeckel   w   1869  r.   Jako odrębna dziedzina nauki funkcjonuje natomiast od  1900 r.  W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił  dynamiczny  rozwój  tej  dziedziny  nauki  oraz  wielka  popularyzacja  wiedzy  ekologicznej  wśród  społeczności  ludzkiej.  Wynika  to  z  poczucia  rosnącego  zagrożenia  swego  bytu,  które  to  zagrożenie  bezpośrednio łączy się z niszczeniem środowiska przyrodniczego.  Ekologia   w  języku  potocznym  ma  inne  znaczenie,  szersze  i  bardziej  związane  z praktyką i ochroną  środowiska  niż  w  nauce,  a  jej  ogromna  kariera  potwierdza  rolę,  jaką  ekologia  odgrywa  w  życiu  praktycznym i w myśleniu współczesnych ludzi.  Ochrona środowiska  - całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie  zasobów  i  składników  środowiska  naturalnego,  zarówno  jego  składników  abiotycznych,  jak  i  żywych  (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to  sozologia .  Środowisko   -  to  powierzchnia  Ziemi  wraz  z  glebą,  powietrzem  atmosferycznym,  kopalinami,  krajobrazem,  światem  roślin,  zwierząt  i  człowiekiem,  inaczej,  jest  to  przestrzeń  fizyczna  zasiedlona  przez  organizmy,  pomiędzy którymi istnieją wzajemne powiązania, środowisko może istnieć w stanie  naturalnym lub przekształconym przez człowieka.   Ekologia  bada  szereg  różnych  poziomów  ekologicznych:   organizmów,  populacji,  biocenoz  i  ekosystemów,  krajobrazu  oraz  biosfery.   Ekologia  ogólna  zajmuje  się  wpływem  czynników  środowiska  i  interakcji,  odnoszących  się  do  wszystkich  poziomów  ekologicznych  i  do  wszystkich  środowisk.   Jest  nauką  integrującą  wiele  różnych  dyscyplin  (np.  chemii,  biochemii,  biomechaniki)   dotyczących  różnych  środowisk  zarówno  wodnych,  jak  i  lądowych.  Obejmuje  wzajemne  zależności  między  organizmami  różnych  poziomów  pokarmowych  jak  rośliny,  zwierzęta  i  drobnoustroje.  Powstają  nowe  dyscypliny  nauk  ekologicznych  jak:   ekologia  chemiczna,  ekologia 

(…)

… innych czynników mogą być zawężone.
Osobniki lub populacje o określonym zakresie tolerancji nazywamy:
Stenobiontami – organizmy te cechuje niewielka tolerancja w stosunku do czynników środowiska.
Egzystują w warunkach o niewielkiej zmienności tych czynników. Są to: skorpiony, hipopotamy,
kozice. Osobniki należące do tej grupy mogą być wykorzystywane jako bioindykatory (wskaźniki
czystości środowiska), np. porosty

czynnika nosi nazwę tolerancji ekologicznej.
Przeżywalność
Wzrost
Przeżycie
Ogólny schemat
krzywej tolerancji
gatunku
Spełnianie funkcji życiowych
OPTIMUM
PESSIMUM PESSIMUM
PEJUS PEJUS
dpk gpk
Przedział wartości danego czynnika, w którego obrębie organizm bytuje i utrzymuje swoje funkcje
życiowe, określamy mianem zakresu tolerancji.
Tolerancję organizmów na dany czynnik opisują dwa prawa : prawo minimum J…
… jest rozszerzeniem prawa minimum. Mówi ono, że możliwość
bytowania organizmu określają minima i maksima danego czynnika. Prawo Shelforda jest
rozszerzone regułami:
 Tolerancja w stosunku do jednego czynnika zmienia się w zależności od sumy czynników
działających w tym samym czasie,
 Organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji w stosunku do jednego czynnika, a wąski do
innego,
 Organizmy o szerokim zakresie tolerancji w stosunku do wszystkich czynników są również
najszerzej rozprzestrzenione,
 Kiedy warunki środowiska nie są optymalne dla gatunku ze względu na jeden czynnik ekologiczny,
to jego granice tolerancji wobec innych czynników mogą być zawężone.
Osobniki lub populacje o określonym zakresie tolerancji nazywamy:
Stenobiontami – organizmy te cechuje niewielka tolerancja w stosunku do czynników…
… czynników ekologicznych można wyróżnić:
1. Czynniki biotyczne – elementy przyrody żywej (rośliny, grzyby, zwierzęta),
2. Czynniki abiotyczne – elementy przyrody nieożywionej (podłoże, woda, atmosfera, klimat,
ukształtowanie powierzchni).
O istocie czynników biotycznych danego obszaru stanowią organizmy żywe jakie na nim
zamieszkują. Czynniki te wynikają z wzajemnych stosunków między organizmami…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz