Ekologia najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia najważniejsze pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia i terminy: definicja ekologii, Ernst Heackle, zakres, podział i powiązania ekologii z innymi dziedzinami nauki, podział ekologii, ogólna, szczegółowa, stosowana, modelowa, poziomy organizacji biologicznych którymi zajmuje się ekologia, stany ekologiczne, procesy ekologiczne, zależności ekologiczne, typy reakcji organizmu, organizm i środowisko, środowisko funkcjonalne, adaptacja i inne.

Ekologia - ogólnie najważniejsze pojęcia
1. Definicja ekologii.Oikos - gospodarstwo, dom (otoczenie)Logos - naukaW 1866 roku Ernst Heackle stworzył termin „ekologia”.Ekologia według Heackela - nauka zajmująca się gospodarką przyrody.Ekologia według Oduma - nauka zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań (związków, zależności) między organizmami i ich środowiskiem; 2. Zakres, podział i powiązania ekologii z innymi dziedzinaminauki.Ekologia - nauka „bez granic”- na danym obszarze istnieją powiązaniaNauki taksonomiczna (teriologia, algologia,. ornitologia, botanika, biologia molekularna, embriologia, fizjologia, ekologia, genetyka, biochemia)Podział ekologii:1) ekologia ogólna 2) ekologia szczegółowa- ekologia poszczególnych grup taksonomicznych (ptaków, ryb, roślin)- ekologia różnych poziomów organizacyjnych : autekologia (organizm, gatunek), synekologia (populacja, biocenoza, ekosystem)- ekologia środowiska (lądowa, wód słodkich, wód morskich)3) ekologia stosowana4) ekologia modelowaGłówne poziomy organizacji biologicznych którymi zajmuje się ekologia:- osobniczy - reakcja pojedynczych organizmów na czynniki środowiska- populacyjny - zmiany liczebności populacji i czynniki je warunkujące- biocenotyczny - skład gatunkowy, struktura biocenoz- ekosystemalny - proces przepływu energii obiegu materii, organizacja sieci pokarmowych3. Główne rodzaje zjawisk ekologicznych występującychw przyrodzie (stany, procesy i zależności ekologiczne).Stany ekologiczne - statyczna sytuacja przyrodnicza w danym momencie, efekt działania czynników biotycznych i abiotycznych; stan ekologiczny może mieć charakter jakościowy (struktura wiekowa, przestrzenna, płciowa, ilościowy - liczba, biomasa, zagęszczenie):- liczba bakterii w 1 mm (3) wody- biomasa roślin na 1 ha lasu- liczba ptaków w danym parku- struktura przestrzenna (rozmieszczenie)- osobniki na określonym terenieProcesy ekologiczne - zmiany w czasie stanów ekologicznych:- zmiana struktury wiekowej populacji w określonym czasie- dynamika liczebności populacji- zmiana przepływu energiiZależności ekologiczne - przyczynowe powiązanie dwóch lub więcej stanów ekologicznych, np.:- występowanie roślin w zależności od określonych składników gleby- zależność efektywna z lęgu jaskółek od liczebności owadówDla ekologa ważne są: wpływ czynników środowiskowych na organizmy żywe, wpływ organizmów na środowisko fiz-chem, reakcje organizmu na czynniki środowiskoweTypy reakcji organizmu:- krótkotrwałe reakcje bezpośrednie (drżenie, kulenie się z zimna, zamykanie aparatów szparkowych)- reakcje długofalowe - adaptacje (okrywanie ciała (?), zmiana fizjologii)4. Organizm i środowisko. Organizm ßŕŚrodowisko(układ nierozerwalny, wzajemnie zależny, wzajemnie modyfikujący się)Środowisko funkcjonalne (te czynniki, z którymi organizm ma kontakt i które nań wpływają):Czynniki abiotyczne - fizyczno-chemiczne, np. pH, wilgotność, temperatura, zasolenie

(…)

… ma kontakt i które nań wpływają): Czynniki abiotyczne - fizyczno-chemiczne, np. pH, wilgotność, temperatura, zasolenie Czynniki biotyczne - organizmy żywe i efekty ich działalności (wszelkie interakcje) Środowisko a Organizm - behawior psa w różnych temperaturach - rozrodczość w określonych porach roku - różne typy biomów Organizm a Środowisko - las - mikroklimat (temperatura, skład gleby, wilgotność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz