Wykład - środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - środowisko - strona 1 Wykład - środowisko - strona 2 Wykład - środowisko - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 1
ŚRODOWISKO zespół elementów przyrodniczych przyrody ożywionej i nieożywionej. Elementy przyrody ożywionej nazywamy elementami biotycznymi i są nimi zwierzęta, rośliny, natomiast elementy przyrody nieożywionej nazywamy elementami abiotycznymi i są nimi krajobraz, klimat, gleba, skały.
SOZOLOGIA dziedzina wiedzy, która opisuje zmiany w środowisku przyrodniczym zachodzących pod wpływem postępu technicznego. Ma m.in. na celu opisywanie zmian w środowisku górniczym oraz zajmuje się ochroną zasobów środowiska górniczego.
EKOLOGIA nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Bada relacje między organizmami a środowiskiem. Ekologia to szeroko pojęta ochrona środowiska. Ekologia zajmuje się badaniem czynników rządzących rozmieszczeniem i częstotliwością występowania organizmu w środowisku naturalnym.
POPULACJA zespół organizmów należących do jednego gatunku i zajmujących ten sam obszar.
BIOCENOZA - zespół ekologiczny - zespół populacji różnych gatunków żyjących w określonej przestrzeni środowiska powiązanych różnymi zależnościami biologicznymi.
BIOTOP obszar o określonych warunkach ekologicznych będący siedliskiem dla biocenozy (przyroda nieożywiona).
EKOSYSTEM biocenoza wraz ze swoim środowiskiem czyli biotopem.
BIOM zespół ekosystemów.
BIOSFERA strefa w której może istnieć życie czyli zespół wszystkich występujących na ziemi ekosystemów.
ŁAŃCUCH TROFICZNY szereg organizmów ułożonych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywnie nast., np. wydra  okoń  samogłowy  poczwarki  glony
POZIOMY TROFICZNE organizmy zajmujące tę samą pozycję w łańcuchu pokarmowym.
SIEĆ TROFICZNA systemy w których poszczególne poziomy reprezentowane są przez wiele gatunków.
OBIEG MATERII EKOSYSTEMU dzieli się na:
-producentów: rośliny zielone korzystają z procesu fotosyntezy pobierają z gleby zw. nieorganiczne i przetwarzają je na zw. organiczne
-konsumentów:organizmy cudzożywne jak roślinożercy,drapieżcy
-destruenci - reducenci: bakterie i grzyby ułatwiają rozkład zw. organicznych na zw. nieorganiczne.
NISZA EKOLOGICZNA zespół relacji pomiędzy organizmem a środowiskiem. OGRANICZAJĄCE CZYNNIKI EKOLOGICZNE:
czynniki abiotyczne oddziaływanie nieożywionych elementów środowiska, które ograniczają czynniki ekologiczne:
-klimatyczne: temperatura, woda, światło, wiatr, ciśnienie
-edaficzne: gleba - jej struktura i skład chemiczny.

(…)

… chemiczny.
czynniki biotyczne żywe składniki środowiska (rośliny, zwierzęta, człowiek).
TOLERANCJA EKOLOGICZNA zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika.
ZAKRES TOLERANCJI przedział wartości w obrębie, którego organizm się podtrzymuje i jest zdolny do życia.
PRAWO OPISUJĄCE TOLERANCJĘ ORGANIZMÓW
Prawo minimum Lebiega mówi, że możliwość rozwoju i wzrostu organizmu określa ten składnik którego jest najmniej do zapotrzebowania. Czynnikami ograniczającymi wzrost i rozwój może być niedobór: wody, światła, CO2, czynników pokarmowych, witamin. Zmiana jednego czynnika może spowodować zaprzestanie rozwoju i wzrostu organizmów.
Prawo tolerancji Shelforda jest rozszerzeniem prawa minimalnego. Mówi, że możliwość bytowania organizmów określone jest minimum i maksimum danego czynnika:
-tolerancja w stosunku do jednego czynnika zmienia się w zależności od strony czynników działających w tym samym czasie
-organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji w stosunku do jednego czynnika a wąski do innego
-organizmy o najbardziej rozszerzonej tolerancji posiadają tolerancję dla wszystkich organizmów
-kiedy warunki środowiska nie są optymalne ze względu na jeden czynnik to granica tolerancji wobec…
… mierzona szybkością fotosyntezy czyli ilością wytworzonej przez producenta energii organicznej łącznie z ta częścią materii, której producenci zużywają w procesie oddychania.
PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO mierzona tempem magazynowania materii organicznej w tkankach roślinnych bez materii wykorzystanej na oddychanie.
PRODUKCJA WTÓRNA jest to tempo wiązania energii przez konsumentów czyli przyswajanie materii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz