Wykład - wycena obligacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wycena obligacji - strona 1 Wykład - wycena obligacji - strona 2 Wykład - wycena obligacji - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa
Dr Iwona Kumor
Wykład 8
WYCENA OBLIGACJI Obligacje to dłużny papier wartościowy długoterminowy . Dłużny gdyż nabywca obligacji pożycza emitentowi obligacji kwotę wskazaną na niej . Sam dokument obligacyjny jest dowodem na zaistniałą relację pożyczkodawca- pożyczkobiorca . Pożyczka taka jest papierem wartościowym , bo w przeciwieństwie do innych kredytów lub pożyczek może być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na otwartym rynku . W istocie jest tak pomyślana aby swobodnie mogła być kupowana/sprzedawana . Długoterminowość zgodnie z przyjętą definicją oznacza , że zobowiązanie zapada w terminie nie krótszym niż rok od daty emisji : emitent ma całkowitą swobodę wyboru długości okresu . Obligacja pozwala zwykle zaciągnąć pożyczkę u wielu wierzycieli , np. emitowana w 98 roku piąta pożyczka roczna składała się z 36 mln sztuk obligacji po 100zł każda . Niektóre rodzaje obligacje np. skarbowe , emitowane przez ministerstwo finansów mają standardową wartość nominalną ( np. obligacje indeksowane rocznie (IR) oraz obligacje roczne o stałym oprocentowaniu (RS) mają wartość nominalną 100zł , a obligacje 5-cioi 10-cio letnie wartość nominalną 1000zł ) Zasadniczo emitent ma całkowitą swobodę wyboru wartości jednostkowego nominału , a nawet po dokonaniu wyboru może warunkować , iż sprzedaż może być tylko pakietami . Ze względu na emitenta obligacje dzieli się na skarbowe , przedsiębiorstw i komunalne , itp. Można również rozróżnić obligacje ze względu na walutę , w której są wyrażone czy też na rynek , na którym są oferowane Istotne jest rozróżnienie obligacji ze względu na sposób ich oprocentowania : o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu .
Przy stałym oprocentowaniu pozostaje ono niezmienne przez cały okres od emisji do wykupu i zależnie od ustalonego w obligacji sposobu wypłaty , czy też naliczania odsetek ( kwartalnie , półrocznie , rocznie , w dniu wykupu ( zerokuponowe) zaliczanie na poczet zakupu kolejnej emisji , itp. ) Posiadacz otrzymuje stały procent od wartości nominalnej , np. od obligacji o nominale 1000zł oprocentowane stałą roczną stopą 17 % i odsetkach wpłacanych co pół roku , posiadacz w dniu odsetkowym jest uprawniony do otrzymania 1000*0,17/12 = 85
( roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia w którym należności z tytułu odsetek staną się wymagalne , tj. od terminu wykupu ) Przy zmiennym oprocentowaniu konieczne jest jednoznaczne ustalenie zasad zmienności . Następuje to zwykle przez zdefiniowanie stopy , która jest podstawą do ustalenia konkretnej wysokości zmiennego oprocentowania w każdym momencie , które posłuży do obliczenia należnych odsetek od wartości nominalnej obligacji. Najczęściej wykorzystywanymi stopami referencyjnymi dla ustalenia sposobu zmienności oprocentowania obligacji są :


(…)

… towarów i usług konsumpcyjnych na okres 12 miesięcy , ogłaszany co miesiąc przez prezesa GUS powiększony o określoną marżę wyrażoną liczbą punktów % lub bazowych ( 1 punkt % np. różnica między 17 a 16% ma wartość 100 punktów bazowych ) Tak ustalane jest np. zmienne oprocentowanie obligacji indeksowych rocznych i indeksowych 3 letnich . WSKAŹNIKI POMIARU ZMIAN POZIOMU CEN CPI ( wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ) Zmiany CPI = inflacja PPI ( ceny hurtowe )
Deflator PKB W przypadku obligacji wyrażonych w walutach i sprzedawanych na rynkach za granicą stopą referencyjną jest często dla USD LIBOR ( stopa % depozytów oferowanych na rynku międzynarodowym ). W Londynie 1 lub 2 , 3 lub 6 miesięcznych , a dla EURO EURIBOR stopa % kredytów oferowana na europejskim rynku międzynarodowym powiększonym o określoną marżę wyrażoną w punktach bazowych . Oprocentowanie długoterminowych obligacji rządowych USA (10-cio i 30-to letnich ) powiększone o określoną marżę wyrażoną w punktach bazowych . Jest to zwykle alternatywna dla LIBORu stopa odniesienia . Oprocentowanie obligacji zmienia się więc tak jak zmienia się stopa odniesienia : wzrasta , spada lub pozostaje bez zmian . Cena emisyjna obligacji tj. cena…
… .
PV=20/1,03+20/(1,03)^2+20/(1,03)^3+...+20/(1,03)^39+20/(1,03)^40
WARTOŚĆ BIEŻĄCA DOWOLNEJ STAŁEJ WIELKOŚCI wylicz się ze wzoru C[(1/r)-1/(1+r)^n] - obliczanie PV strumienia o stałej wielkości C
C- stała dyskontowana wielkość r- stopa dyskonta w wyrażeniu odsetkowym
n- liczba okresów W przykładzie: C=20zł , r+12%/100/4=0,03 , n=10*4=40
PV=20[1/0,03-1/(0,03(1.03)^40))+1000/1,03^40=766,7
Obligacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz