Wycena i ryzyko obligacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena i ryzyko obligacji - strona 1 Wycena i ryzyko obligacji - strona 2 Wycena i ryzyko obligacji - strona 3

Fragment notatki:


„ Wycena i ryzyko obligacji” Wycena obligacji to wyznaczenie jej wartości na konkretny moment w czasie. Polega ona na dyskontowaniu określonych strumieni pieniężnych otrzymywanych przez inwestora z tytułu posiadania obligacji w ramach tzw. obsługi obligacji przez emitenta, na którą składa się:
wypłacanie cyklicznie odsetek, których wysokość zależy od konstrukcji i poziomu stopy procentowej,
zwrot wartości nominalnej w dniu wykupu.
Ze względu na różne konstrukcje obligacji występujące na rynkach finansowych, ich wycena uwzględnia różne elementy, do których należy przede wszystkim zaliczyć:
sposób oprocentowania,
termin wykupu,
poziom rynkowej stopy procentowej,
ilość płatności odsetkowych.
Wartość obligacji o stałym oprocentowaniu W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu obligatariusz otrzymuje co pewien, z góry określony czas (np. co miesiąc, kwartał lub rok), odsetki w stałej wysokości, a w dniu wykupu oprócz ostatniej płatności odsetkowej, także wartość nominalną.
Graficzna prezentacja wypłacanych obligatariuszowi odsetek i wartości nominalnej w przypadku obligacji 5-letniej
O1=100 O2=100 O3=100 O4=100 O5=1100
1rok 2rok 3rok 4rok 5rok
Wn=1000
gdzie:
Oi -odsetki,
i - czas w latach,
Wn - wartość nominalna.
Cena takiej obligacji w dowolnym dniu po emisji jest więc sumą bieżących (tzn. zdyskontowanych ) wartości zarówno odsetek, jak i nominału zwracanego w dniu wykupu. Wzór pozwalający wyznaczyć jej wartość wygląda następująco:
gdzie:
C - cena obligacji,
O - płatności odsetkowe,
R - rentowność do dnia wykupu obligacji, która jest określana jako wewnętrzna stopa zwrotu obligacji; odzwierciedla ona poziom rynkowej stopy procentowej lub założonej przez inwestora dochodowości, i - okresy odsetkowe od dnia zakupu obligacji do dnia jej wykupu, gdzie i = 1, 2, 3,...n.
Przykład 1 Obliczyć cenę obligacji 5-letniej o wartości nominalnej 1000zł, w przypadku której kupon oprocentowany jest w wysokości 10%, a rynkowa stopa procentowa (R) wynosi 8%, 10%,
12%.
Stopa procentowa (R) = 8%
Lata do wykupu
Przepływy pieniężne
Zdyskontowane przepływy pieniężne
1
100


(…)

… procentowej składa się ze stawki referencyjnej i dodawanej do niej marży. Stawką referencyjną mogą być ceny innych instrumentów, np. rentowność bonów skarbowych lub ich średnie albo bazowe stopy procentowe banku centralnego. Wzór na stopę zmienną jest następujący:
gdzie:
Rzm- zmienna stopa procentowa,
Rref - stopa referencyjna,
M - marża.
Obligacje te chronią zarówno inwestora jaki i emitenta przed ryzykiem…
…, na jaki została obligacja wyemitowana, wartość wykupu, która może być wyższa lub równa wartości nominalnej. Mamy, więc do czynienia z dwiema sytuacjami:
1. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. W tym wypadku cena spłaty (wykupu) jest ustalana na podstawie dyskonta matematycznego i stopy rentowności do wykupu.
gdzie: Cs - cena spłaty Wn - wartość nominalna
Y - oprocentowanie nominalne
n - ilość lat, na jaki obligacja jest wyemitowana
2. Cena spłaty jest równa wartości nominalnej. W tym wypadku cena emisyjna jest ustalana na podstawie dyskonta matematycznego i stopy rentowności do wykupu.
gdzie:
Ce - cena emisyjna Wn - wartość nominalna
R -rentowność do dnia wykupu
n - ilość lat naliczania odsetek
Przykład 7
Ustalić wartość wykupu obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 1000 zł, oprocentowaniu 12…
…. Dla inwestora ważne jest, aby w razie potrzeby mógł on szybko sprzedać obligacje po cenie rynkowej ( z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych). Może to uczynić, jeżeli papiery charakteryzują się wysoką płynnością, czyli istnieje rozwinięty rynek, na którym stanowią one przedmiot obrotu. Rynek taki jest relatywnie dobrze rozwinięty w odniesieniu do znacznej części papierów wartościowych wyemitowanych przez skarb…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz