Bankowość-obligacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość-obligacje - strona 1

Fragment notatki:

O czym możecie przeczytać w tej notatce, co tutaj znajdziecie. Przede wszystkim: podstawowe informacje o obligacjach, cechy charakterystyczne obligacji, termin wykupienia, cena emisyjna, oprocentowanie, podstawowe rodzaje obligacji, kryterium emitenta, kryterium oprocentowania, obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje skarbowe, obligacje jednoroczne, obligacje dwuletnie, obligacje trzyletnie, obligacje pięcioletnie, obligacje dziesięcioletnie, ryzyko inwestycji w obligacje, podstawowe rodzaje ryzyka inwestycji w obligacje, ryzyko niedotrzymania warunków, im wyższe ryzyko niedotrzymania warunków, tym wyższe powinno być oprocentowanie obligacji. To był jeden z wniosków, a kolejne to: im wyższe ryzyko niedotrzymania warunków, tym wyższa stopa dochodu obligacji. Przeanalizowane zostało ryzyko stopy procentowej. Inne wnioski to: im wyższe oprocentowanie obligacji, tym mniejsze ryzyko zmiany wartości obligacji.
Im krótszy okres do terminu wykupu obligacji, tym mniejsze ryzyko zmiany wartości obligacji. I co zaciekawiony. Jeśli tak, czym prędzej ściągnij notatkę.

Obligacje
Podstawowe informacje o obligacjach
Obligacja jest to papier wartościowy (instrument finansowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony , zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Kredytodawcą jest właściciel obligacji, natomiast kredytobiorcą jest emitent. Obligacja w przeciwieństwie do akcji, nie ma charakteru udziałowego. Nabywca obligacji nie może się czuć współwłaścicielem części majątku emitenta. Cechy charakterystyczne obligacji
Jedną z najważniejszych cech obligacji jest jej cena. Możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej i rozliczeniowej.
Cena nominalna, od której naliczane są odsetki, wynosi 100 zł w przypadku obligacji rocznych i trzyletnich oraz 1000 zł dla obligacji dwu-, pięcio-, i dziesięcioletnich. Po tej cenie, powiększonej o narosłe odsetki, emitent wykupuje obligacje po upływie terminu zapadalności
Cena emisyjna, to cena po jakiej kupujemy obligacje od emitenta. Może ona być zarówno niższa jak i wyższa od ceny nominalnej. Decyzja emitenta zależy w tym przypadku do przewidywanego zainteresowania i oprocentowania obligacji.
Cena rynkowa(kurs giełdowy), jest ustalana na codziennych sesjach giełdowych jako wypadkowa popytu i podaż. Określana jest w procentach wartości nominalnej. Nie jest to jednak faktycznie ta cena, jaką faktycznie płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje, ponieważ nie uwzględnia narosłych odsetek przypadających w danym dniu.
Cena rozliczeniowa, czyli cena giełdowa powiększona o narosłe odsetki, to rzeczywista kwota transakcyjna jaką płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje. Aby ją obliczyć, należy po prostu dodać do ceny rynkowej należne w tym dni odsetki. Wysokość odsetek publikowana jest z odpowiednim wyprzedzeniem (m.in. w Cedule Giełdy Warszawskiej).
Wartość obligacji na rynku(a zatem jej cena), jak zostało wcześniej wspomniane, kształtuje się w wyniku popytu i podaży, które z kolei zależą od różnych czynników. Najważniejszym czynnikiem kształtującym wartość obligacji jest poziom stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek wartości obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji zerokuponowych, a spadek stóp procentowych wywołuje proces odwrotny. Inwestorzy często dokonują wyceny obligacji. Wy

(…)

… o obligacjach, Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zarządzenia Ministra Finansów o emisji obligacji skarbowych. Obligacjami obraca się na rynku pierwotnym i wtórnym. O rynku pierwotnym obligacji mówimy wtedy, gdy obligacje są sprzedawane pierwszemu właścicielowi. Następnie obligacje trafiają na rynek wtórny, gdzie odbywa się właściwy nimi obrót. Rynek pierwotny obligacji skarbowych w Polsce to przetargi obligacji lub oferta sprzedaży za pośrednictwem biur maklerskich. Rynek wtórny obligacji w Polsce to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie lub Centralna Tabela Ofert (CeTO). …
… pojawia się wiele bardziej złożonych rodzajów obligacji, np.: obligacje zamienne - w tym przypadku właściciel ma prawo do zamiany obligacji na inny instrument finansowy, np. zamiana obligacji pewnej spółki na jej akcje; obligacje z opcją wykupu na żądanie emitenta (call) - emitent ma prawo zażądać wykupu przed ustalonym terminem; obligacje z opcją sprzedaży na żądanie właściciela (put) - właściciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz