Wykład - środowisko górnicze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - środowisko górnicze - strona 1 Wykład - środowisko górnicze - strona 2 Wykład - środowisko górnicze - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony środowiska dr Joanna Komorek
Wykład 3
ŚRODOWISKO ogół elementów przyrodniczych znajdujących się zarówno w stanie naturalnym jak i przekształconym w wyniku działalność człowieka. Środowisko to zespół otaczających nas wzajemnie ze sobą powiązanych takich elementów jak: warunki przyrodnicze, atmosferyczne, hydrologiczne.
ZASOBY PRZYRODY to bogactwa naturalne, woda, powietrze, gleba, energia minetyczna wód i wiatru, energia cieplna, rośliny i zwierzęta. ZASOBY PRZYRODY DZIELI SIĘ NA:
-Zasoby niewyczerpywalne eksploatacja, która nie zagraża wyczerpaniu.
-Zasoby wyczerpywalne w wyniku eksploatacji mogą ulec całkowitemu wyczerpaniu i zniszczeniu.
-Zasoby nieodnawialne wykorzystanie ich powoduje stałe ubywanie prowadzące do całkowitego wyczerpania (węgiel)
-Zasoby odnawialne mimo użytkowania ulegają samoodtwarzaniu w toku naturalnych procesów zachodzących na ziemi.
ZANIECZYSZCZENIE składniki obce, które nie należą do systemu, w którym się znajdują i zniekształcają jego cechy i właściwości. Przykładami zanieczyszczeń może być: emitowane do atmosfery gazy, wypuszczanie do wód ścieków. spływy z nawożonych praw rolnych, odpady stałe.
SKAŻENIE zanieczyszczenie, które powoduje zniszczenie struktury, danego układu, prowadzi do całkowitego zniszczenia.
PODSTAWOWE RODZAJE ZAGROŻEŃ CZŁOWIEKA:
-metale ciężkie (ołów, rtęć) i inne zw. chem. (fluor)
-środki ochrony roślin (herbicydy)
-substancje nawozowe
-lekarstwa
-substancje pomocnicze dodawane do środków spożywczych (substancje barwiące, konserwujące, stabilizujące, antyulteniające, emulgujące)
SUBSTANCJE WYSTĘPUJĄCE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA:
-znane i analizowane
-znane, ale nie analizowane
-nieznane
SYSTEMATYKA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:
-substancje eksplozyjne
-substancje wspomagające palnie (utleniacze)
-substancje łatwopalne
-substancje trujące i niebezpieczne dla zdrowia
-substancje żrące i drażniące (irytanty)
-substancje promieniotwórcze
ZALECENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:
-warunków przechowywania
-rodzaj stosowanych naczyń lub opakowań
-środki ostrożności
-składowania
-ochrony dróg oddechowych
-ostrożności w bezpośrednim kontakcie
-środków ochrony indywidualnych
-zasad oczyszczania
-zachowania się podczas pożarów
-udzielania pierwszej pomocy


(…)

… AZOTU:
-chlor (gazy zwane freonami, używane w urządzeniach chłodniczych i aerozolach)
-związki azotu (nawożenie gleby, procesy spalania paliw)
CHLOR + OZON  TLENEK CHLORU + TLEN
TLENEK CHLORU + TLEN  NADLETENEK CHLORU
NADLETNEK CHLORU + SŁOŃCE  UWOLNIONY CHLOR + TLEN
WARSTAW ZJONIZOWANA posiada dużo jonów, zachodzą tu dobowe i roczne zmiany temp., powstaje w procesie dysocjacji promieniowania ultrafioletowego.
EFEKT CIEPLARNIANY energia promieniowania słonecznego, która dociera do Ziemi i jest odbijana. Gdy warstwa jest niezanieczyszczona promieniowanie nie wraca na kulę ziemską, gdy jest odwrotnie - odbija się od niej i wraca/
GAZY BIORĄCE UDZIAŁ W POWSTANIU EFEKTU CIEPLARNIANEGO: CO2 50%, metan 19%, freony i halony 17%, ozon 8%, tlenek azotu 4%, stratosferyczna para wodna 2%
SKŁAD POWIETRZA: azot, tlen, argon, CO2, metan, wodór, podtlenek azotu, amoniak, związki siarki, gazy szlachetne (Kr).
ZANICZYSZCZENIA POWIETRZA: -gazy i pary związków chemicznych: tlenki węgla (CO, CO2), tlenki siarki (SO2, SO3), tlenki azotu (NO2), amoniak (NH3), fluor, węglowodory i ich chlorowe pochodne, fenole
-cząsteczki stałe nieorg. i org. (pyły): popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, związki ołowiu, miedzi…
… stopniowo w przestrzeń międzyplanetarną.
PODZIAŁ ATMOSFERY ZIEMSKIEJ wg rozkładu temp. W zależności od wysokości:
-troposfera 12-15 km; wzrost wysokości maleje temp (do -50°C)
-stratosfera temp. wzrasta do ok. 0°C, 12-50 km, warstwa ozonowa (23 km), stężenie 97 %
-mezosfera temp. spada do -80°C na przestrzeni ok. 50 km
-termosfera nie ma górnej granicy
DZIURA OZONOWA znaczy spadek koncentracji ozonu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz