Przemiany węglowodorów i tlenków azotu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany węglowodorów i tlenków azotu - wykład - strona 1 Przemiany węglowodorów i tlenków azotu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

  Przemiany w ęglowodorów i tlenków azotu      Naturalne  źródła węglowodorów  to  procesy biologiczne, aktywność  geotermiczna i procesy zachodz ące w pokładach węgla , ropy naftowej i  gazu ziemnego.  G łównym źródłem antropogennym  jest  transport,  procesy przemys łowe, odparowywanie rozpuszczalników organicznych  stanowi 10% emisji przemys łowej .    W ęglowodory w stanie pierwotnym jak i po przemianach wtórnych ,  s ą zagrożeniem dla środowiska . Same węglowodory w nieznacznym  stopniu ulegaj ą reakcjom fotochemicznym (R*, RCOO*, RCOOO*  powstaj ą one w wyniku reakcji z ozonem), są natomiast bardzo  reaktywne w stosunku do innych substancji b ędących produktami reakcji  fotochemicznych.    Na skutek emisji w ęglowodorów cykl fotochemiczny NO2 zostaje  zaburzony,  w wyniku czego powstaj ą wtórne zanieczyszczenia: ozon,  azotan nadtlenku acetylu zgodnie z proponowanym mechanizmem:    RCOO* + NO = RCO* + NO2  RCOOO* + NO = RCOO* + NO2    Reakcje te s ą konkurencyjne dla procesu usuwania ozonu w cyklu  fotolitycznym    NO + O3 = NO2 + O2    Wspólnym produktem obu reakcji jest NO2 .  Ko ńcowym produktem tego cyklu są  azotany organicznych  nadtlenków  RCOOO* + NO2 = RCOOONO2    Je żeli rodnikiem R będzie tu CH3 - będziemy mieli do czynienia z  azotanem nadtlenku acetylu PAN  wchodz ącym w skład smogu  utleniaj ącego, którego stężenie zmienia się wyraźnie w zależności od  pory roku i zale ży ściśle od stopnia nasłonecznienia .  Zwiększonych  st ężeń   PAN i ozonu należy spodziewać się w wielkich miastach, w  okresach   wyst ępowania inwersji i intensywnego nasłonecznienia.    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz