Wykład - Działalność kredytowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Działalność kredytowa - strona 1 Wykład - Działalność kredytowa - strona 2 Wykład - Działalność kredytowa - strona 3

Fragment notatki:

Działalność kredytowa
Kredyty hipoteczne
Banki hipoteczne
Sekurytyzacja
Definicja kredytu bankowego:
art. 69. ust. 1. Prawa bankowego z dnia 29
sierpnia 1997 r.
„Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas
oznaczony w umowie kwotę środków
pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel,
a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania
z niej na warunkach określonych w umowie,
zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z
odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz
zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.
Art. 71
1. Suma wierzytelności banku oraz udzielonych przez bank zobowiązań
pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów
powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć , z
zastrzeżeniem art. 128 ust. 4, limitu koncentracji wierzytelności, który
wynosi:
– 1) 20% funduszy własnych banku w przypadku gdy którykolwiek z tych
podmiotów jest w stosunku do banku podmiotem dominującym lub zależnym
albo jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec banku, z
zastrzeżeniem art. 79, ust. 3,
– 2) 25% funduszy własnych banku w przypadku gdy podmioty te nie są
podmiotami powiązanymi z bankiem, w sposób określony w pkt 1.
2. Suma wierzytelności banku oraz udzielonych przez bank zobowiązań
pozabilansowych, przekraczających 10% funduszy własnych banku w
stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż
800% tych funduszy.
Definicja kredytu hipotecznego
1. Definicja kredytu hipotecznego w oparciu wyłącznie o przymiotnik
„hipoteczny”, który odnosi się do hipoteki.
2. Definiując kredyt hipoteczny przypisują mu określone
charakterystyczne cechy, takie jak:
- długi okres spłaty
- zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości
- powiązanie kredytu z przedmiotem zabezpieczenia
- relatywnie niskie oprocentowanie
- możliwość sprzedaży wierzytelności – listów zastawnych.
Kredyty hipoteczne:
- bezpośrednie
- pośrednie
Hipoteka
Hipoteka jest zabezpieczeniem pewnym przy spełnieniu
dwóch następujących warunków:
- sprawnego systemu ksiąg wieczystych
- wysokiej rangi hipoteki przy egzekucji z nieruchomości
- zasda ręjkomi wiary publicznej
- brak przywilej prawnych
Przykładu braku efektywności:
Hiszpania – brak powiązań między katastrem a księgą
wieczystą
Francja – brak ksiąg wieczystych, a jedynie rejestr.
Hipoteka
Cechy charakterystyczne:
- hipoteka zwykła,
- hipoteka kaucyjna,
- hipoteka łączna.
Sposób powstawania:
- hipoteka umowna,
- hipoteka przymusowa,
- hipoteka ustawowa.
Księga wieczysta
Księga wieczysta składa się z czterech działów:
1. Opis nieruchomości
2. Właściciele
3. Obciążenia i ograniczenia
4. Hipoteki
Zasady jawności formalnej i materialnej ksiąg
wieczystych.
Domniemanie chroniące wpisów w księgach, czego
konsekwencją jest rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych.
Wycena nieruchomości
-
Bank musi uzyskać taką wycenę nieruchomości, która będzie
utrzymywać się w możliwie długim okresie, co wymaga w
szczególności:
wyceny zorientowanej na

(…)


Zabezpieczenie lombardowe
Emisja listów zastawnych
Listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych, a
dokładnie rzecz biorąc obligacji, które mają prawo emitować jedynie
banki hipoteczne. Listy zastawne mogą występować w obrocie jako
hipoteczne lub publiczne.
Hipoteczny list zastawny to papier wartościowy imienny lub na
okaziciela, którego podstawą są udzielone kredyty zabezpieczone
hipotecznie…
… listów zastawnych
Powiernik
Kredyty hipoteczne
Kredyty publiczne
60%
wartości bankowej
100 %
wierzytelności
Nadzór ze strony KNB
>
Hipoteczny list zastawny
>
Publiczny list zastawny
Emitenci listów zastawnych (w Niemczech)
Emitenci
22 banków hipotecznych
19
3
"czyste"
"mieszane"
banki hipoteczne banki hipoteczne
2 banki morskie
18 banków pbulicznych
banki krajowe
5
DGZ
publiczne
DekaBank banki…
… w przypadku
wahań na rynku nieruchomości.
Agency Pass Throughs
versus Nonagency Pass Throughs
zróżnicowanie Agency Pass Throughs
pomiędzy...
‚fully modified pass-throughs‘...
• zabezpieczone i gwarantowane płatności poprzez
koncesjonowane Government Sponsored Enterprises
(Fannie Mae und Freddie Mac)
‚modified pass-throughs‘...
• obsługiwane przez Ginnie Mae, które gwarantują tylko
terminowe płatności odsetek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz