Wydatki publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki publiczne - strona 1 Wydatki publiczne - strona 2 Wydatki publiczne - strona 3

Fragment notatki:


WYDATKI PUBLICZNE Wydatki publiczne są najczęściej rozumiane jako wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Plan wydatków budżetowych państwa jest najobszerniejszą i najważniejszą częścią ustawy budżetowej. Obejmują wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów lokalnych oraz wydatki funduszy publicznych, zwłaszcza funduszy ubezpieczeniowych. Ujęte w budżecie dochody są wielkościami prognozowanymi, natomiast wydatki i rozchody ograniczone są przez nieprzekraczalny limit. Według ustawy o finansach publicznych [12, art. 63] wydatki budżetu państwa przeznacza się na:
realizacją zadań, wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały;
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego;
dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
datacje na zadania określone ustawami;
współfinansowanie programów, realizowanych ze środków pochodzących z zagranicy, nie podlegających zwrotowi;
Klasyfikacja wydatków budżetowych może być dokonywana według różnych kryteriów. Zgodnie z ustawą z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe dzielą się na:
Wydatki bieżące,
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa,
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące obejmują:
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,
dotacje
wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,
inne świadczenia na rzecz osób fizycznych,
zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich statutowych zadań.
Dotacje , podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatków budżetu państwa przeznaczane są na:
Finansowanie i dofinansowanie:
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
zadań zleconych dal realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom
dotacje celowe (koszty realizacji inwestycji),
Dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi ,
Dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych - zwane

(…)

… dla:
przedsiębiorstw wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących określone rodzaje usług, z uwzględnieniem ich równoprawności,
państwowych zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,
różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują wydatki państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów…
… może być pokryty przychodami z:
sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym,
kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych,
pożyczek,
prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych. Celem sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, Minister Finansów jest upoważniony do:
zaciągania zobowiązań finansowanych w imieniu Skarbu Państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz