Uniwersytet Warszawski - strona 56

Pojęcie posiadania - wyjaśnienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Posiadanie Pojęcie posiadania Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą. Posiadanie nie jest więc prawem, lecz stanem faktycznym, w którym posiadacz sprawuje nad rzeczą taką władzę, jaka odpowiada treści jednego z praw podmiotowych (np. własności, użytkowania), niezależnie ...

Prawo - dobra osobiste

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

ęłęó 1) dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim Wartości niemajątkowe związane z tożsamością człowieka. Nabywamy je w momencie urodzin - życie, zdrowie, cześć, prywatność, nazwisko i wizerunek. Chronione są przepisami prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Ingerencja = naruszenie - P...

Prawo administracyjne - omówienie kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

PRAWO ADMINISTRACYJNE 21. Istota prawa administracyjnego Prawo administracyjne - dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Cha...

Prawo cywilne - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

OSOBY FIZYCZNE Osoba fizyczna : człowiek każdy żyjący człowiek jest podmiotem prawa cywilnego ( nie odgrywa roli wiek, płeć itd.) zdolność prawna osoby fizycznej: zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych możność posiadania praw i obowiązków wynikających ...

Prawo Karne - nadzwyczajne złagodze kary

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Umożliwia sądowi w określonych w ustawie przypadkach na wymierzenie kary poniżej dolnej granicy zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony. Nadzwyczajne złagodzenie może nastąpić fakultaty...

Prawo karne - opracowanie kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

PRAWO KARNE 29. Przestępstwo - pojęcie i rodzaje Przestępstwo: 1) czyn człowieka 2) zabroniony przez ustawę obowiązującą podczas popełnienia 3) pod groźbą kary 4) jako zbrodnia lub występek 5) bezprawny 6) zawiniony 7) społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy czyn zabroniony + win...

Prawo karne - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

PRAWO KARNE Przedmiot i podstawowe źródła prawa karnego Prawo karne to zespół norm mówiących, jakie czyny są przestępstwami, ustalającymi kary za te przestępstwa oraz określającymi ogólne zasady odpowiedzialności karnej. Prawo karne jest jednym z najmocniejszych środków, za pomocą których państwo ...

Prawo konstytucyjne - opracowanie egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 672

PRAWO KONSTYTUCYJNE CZYM JEST KONSTYTUCJA ? ZASADY KONSTYTUCJI. W Polsce istnieje system parlamentarno-gabinetowy normowany przez konstytucję. Pojęcie konstytucji pochodzi z łaciny. W polskim nazewnictwie konstytucją nazywano każdy akt prawny uchwalany przez parlament. Stąd Konstytucja 3 Maja w ...

Prawoznawstwo - zagadnienia i omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

PRAWOZNAWSTWO 1. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie Norma prawna jest najmniejszym, stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Norma prawna jest normą społeczną, rodzajem zachowania. Jest ona: abstrakcyjna - wzór zachowania określony rodzajowo, nie dotyczy konkretnych zachowań genera...

Prawo - szczegółowe omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

PREZYDENT Jaką pozycje zajmuje? -władza wykonawcza (zepchnięty na tor boczny przez rade ministrów) -jeżeli w systemie parlamentarno-gabinetowym prezydent jest wybierany z wyborów powszechnych, to uprawnienia prezydenta są większe niż z wyboru przez zgromadzenie narodowe. -wybór kadencyjny na 5 l...