Prawo administracyjne - omówienie kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - omówienie kolokwium - strona 1 Prawo administracyjne - omówienie kolokwium - strona 2 Prawo administracyjne - omówienie kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE 21. Istota prawa administracyjnego Prawo administracyjne - dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu ich wykonania
W przepisach prawa administracyjnego znajdują się: - przepisy dotyczące struktury i organizacji organów administracji, - przepisy normujące działalność organów administracyjnych, - przepisy określające sposób załatwiania poszczególnych rodzajów spraw. Przepisy pierwszych dwóch grup stanowią część ogólną prawa administracyjnego, natomiast przepisy trzeciej grupy jego część szczegółową. Administracja państwowa - część działalności państwa, wykonywanej poprzez jego organy, która polega na organizowaniu bezpośredniej praktycznej realizacji jego zadań. Nie należy do niej działalność ustawodawcza i sądownicza. Administracja państwowa obejmuje wszystkie dziedziny i zjawiska życia społeczno-gospodarczego. W zakresie jej działalności znajdują się zagadnienia dotyczące: ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, paszportów, gospodarki komunalnej, spraw wodnych, górniczych, ruchu drogowego, oświaty, kultury, służby zdrowia, porządku publicznego, obronności kraju i in. Organy administracji państwowej dzielą się na: naczelne i centralne oraz terenowe organa rządowej administracji ogólnej i administracji specjalnej. Organami naczelnymi są: Rada Ministrów i poszczególni ministrowie.
Centralnymi organami administracji państwowej są centralne urzędy, nie zaliczane do organów naczelnych. Kierownicy urzędów centralnych nie są członkami rządu. Centralne urzędy administrują określonymi, wyodrębnionymi, z reguły wąskimi zakresami zagadnień. Podlegają Prezesowi Rady Ministrów lub właściwemu ministrowi. Spośród urzędów centralnych można m.in. wymienić: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Agencję do Spraw Inwestycji Zagranicznych, Polski Komitet Normalizacji. Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowane im organy administracji ogólnej. Wojewoda na obszarze województwa jest przedstawicielem rządu. Sprawuje nadzór nad organami samorządu terytorialnego w trybie i w granicach określonych odrębnymi ustawami. Nadzór nad działalnością wojewody sprawuje Prezes Rady Ministrów i ministrowie.
22. Akt administracyjny i jego ważność Akt administracyjny - jednostronne, władcze wyrażenie woli organu administracji publicznej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do indywidualnie oznaczonego adresata; są aktami stosowania prawa; w wyniku aktu administracyjnego podmiot uzyskuje prawa lub obowiązki.


(…)

… i cywilnym nie ma takiej możliwości). To wszystko co nie jest władzą ustawodawczą i sądowniczą - jest administracją. Organów takich jest najwięcej. Mamy jednoosobowe organy administracyjne i organy kolegialne. Jednoosobowe to np. wojewodowie, ministrowie. Kolegialne - rząd, KRRiT, Rada Polityki Pieniężnej (wszystkie te organy, które podejmują decyzję większością głosów). Mamy centralne i terenowe organy…
… musi pod względem zasięgu terytorialnego być kompetentny
3. Obowiązek informowania wszystkich stron:
każdy, którego interesu lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie
lub
każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swoje prawo lub obowiązek
W każdej chwili strona ma pełny wgląd w akta (chyba, że jest to tajemnica państwowa). W większości postępowań administracyjnych nie ma rozpraw, ale rozprawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz