Prawo administracyjne - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - podstawy - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE -jest to zespół norm regulujących strukturę i kompetencje organów administracji państwowej i  samorządowej oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych  organów. W Polsce nie ma kodyfikacji materialnego prawa administracyjnego. Jest ono zawarte w  kilkudziesięciu ustawach. KPA  (kodeks postępowania administracyjnego) – jeden tryb postępowania administracyjnego. Ustawa z  11.05.1995 o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. STOSUNEK ADMINISTRACYJNO-PRAWNY – to stosunek społeczny regulowany przez normy prawa  administracyjnego, cechujący się: -jedną z jego stron jest zawsze organ administracyjny, wyposażony w uprawnienia władcze (imperium) -wykazuje wyraźną nierównorzędność stron, wynikającą z podporządkowania organowi władzy  administracyjnej   -jego przedmiotem mogą być wyłącznie sprawy należące do kompetencji organów administracji (właściwość  miejscowa i rzeczowa) -jego źródłem jest zazwyczaj decyzja administracyjna (akt administracyjny) Właściwość rzeczowa – kompetencja do rozstrzygania spraw, jaki organ do jakich spraw Właściwość miejscowa – np. wojewoda czy starosta, który ma wiele kompetencji (prawa jazdy nie da nam  wojewoda śląski – ma uprawnienia ale nie to miejsce) Akt administracyjny – to jednostronne, władcze wyrażenie woli organu administracyjnego rozstrzygające  konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata. Art107 KPA ”Decyzja administracyjna powinna  zawierać oznaczenie organu administracji państwowej, datę wydania, oznaczenie stron lub strony, powołanie  podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy  odwołanie od tej decyzji, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby  upoważnionej do wydania decyzji...” Warunki ważności aktu administracyjnego: 1.musi być wydany na podstawie ustawy lub rozporządzenia wykonawczego 2.musi pochodzić od właściwego organu administracyjnego 3.musi być wydany zgodnie z obowiązującą procedurą, po przeprowadzeniu wymaganego postępowania  administracyjnego Postępowanie administracyjne    –     to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania  aktu administracyjnego. Może ono być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Od każdej decyzji organu  administracyjnego I-ej instancji służy odwołanie do organu II-ej instancji. Ostateczna decyzja administracyjna -  jest to taka decyzja, od której nie wniesiono w ustawowym terminie  odwołania lub taka, w wyniku postępowania odwoławczego utrzymał w mocy organ II-ej instancji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz