Prawo Administracyjne - Środki odwoławcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Administracyjne - Środki odwoławcze - strona 1 Prawo Administracyjne - Środki odwoławcze - strona 2 Prawo Administracyjne - Środki odwoławcze - strona 3

Fragment notatki:

P R A W O A D M I N I S T R A C Y J N E ISTOTA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Administracja - organizacja składająca się z różnych jednostek, które zajmują się na bieżąco zarządzaniem. Za administrację uważa się wszystko co jest działalnością państwową a nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Jest to działalność różnych podmiotów prowadzona w ramach prawa na rzecz realizacji interesu publicznego. Najwyższa Izba Kontroli nadzoruje wszystkie pozostałe organy. Administracja publiczna: administracja rządowa: administracja centralna: organy naczelne: ministrowie, premier, prezydent; urzędy centralne np.: GUS, GUC, Komenda Główna Policji, Straży Pożarnej  podlegają ministrom. Premierowi lub prezydentowi; administracja rządowa terenowa: wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa; administracja samorządowa Administracja: rząd + administracja rządowa  centralna administracja państwowa; w formach zdecentralizowanych o charakterze: komporzcyjnym ?  samorząd terytorialny, zawodowy; kapitałowym  ZUS. Prawo administracyjne: zespół norm prawnych, które regulują strukturę organów administracyjnych, ich tok działania oraz sposób załatwiania poszczególnych spraw i stosunki administracyjno - prawne., powstające w toku tej działalności. Stosunki administracyjno - prawne powstają w wyniku wydania aktu administracyjnego przez organ administracji publicznej - najczęściej decyzji. W stosunku administracyjno - prawnym biorą udział dwa podmioty: organ administracyjny - wyposażony we władzę; obywatel - który musi się podporządkować - nierówność pozycji - administracja uprzywilejowana. Przedmiotem są tylko te sprawy, które należą do kompetencji organów administracyjnych. SIUDA: Prawem administracyjnym nazywamy zespół norm regulujących: strukturę i kompetencję organów administracji państwowej, stosunki prawne powstające w toku wykonawczo - zarządzającej działalności tych organów. Prawo konstytucyjne stanowi wyjście dla prawa administracyjnego. Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych, przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych, przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw. Przepisy regulujące strukturę administracji i tok jej działania tworzą cześć ogólną prawa administracyjnego. Natomiast przepisy normujące sposób załatwiania poszczególnych rodzajów spraw należy szukać w części szczegółowej.

(…)

… do innego organu administracyjnego. Akty te nie wchodzą poza organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji.
akty deklaratywne - ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa, sam tych obowiązków i praw nie tworzy;
akt konstytutywny - ma charakter twórczy. Tworzy on zmienia, zmienia, lub uchyla stosunki prawne. Stosunek prawny następuje…
… organ centralnej administracji państwowej nie można złożyć odwołania gdy żnie zaistnieje dewolutywność - czyli rozpatrywanie sprawy przez wyższą instancję. Można jedynie zwrócić się do tego samego organu o ponowne rozpatrzenie decyzji.
Decyzja ostateczna to taka decyzja, która:
nie może być już zmieniona lub uchylona w administracyjnym toku postępowania,
decyzja wydana przez naczelny lub centralny organ administracji państwowej,
decyzja wydana przez organ II instancji;
decyzja wydana przez organ I instancji po upływie 14 dni od chwili doręczenia lub ogłoszenia;
Decyzja ostateczna podlega natychmiastowemu wykonaniu - rygor natychmiastowej wykonalności
2.zażalenie na postanowienie - w toku postępowania administracyjnego wydawane jest wiele postanowień a na końcu decyzja lub dochodzi do ugody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz