Prawo karne - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - omówienie zagadnień - strona 1 Prawo karne - omówienie zagadnień - strona 2 Prawo karne - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE Przedmiot i podstawowe źródła prawa karnego Prawo karne to zespół norm mówiących, jakie czyny są przestępstwami, ustalającymi kary za te przestępstwa oraz określającymi ogólne zasady odpowiedzialności karnej.
Prawo karne jest jednym z najmocniejszych środków, za pomocą których państwo ochrania istniejący porządek.
Ze względu na to, że stosowane środki represyjne wkraczają bardzo głęboko w sferę interesów jednostki, źródła prawa karnego mają zawsze postać ustaw.
Do tej gałęzi prawa (jakim jest prawo karne) zaliczane jest także prawo o wykroczeniach, zajmujące się czynami karalnymi o mniejszej szkodliwości, zwanymi wykroczeniami.
Podstawowym źródłem prawa karnego jest kodeks karny (k.k. w skrócie) z 19 kwietnia 1997r.
Ogólna oraz szczegółowa część kodeksu karnego
Kodeks karny składa się z trzech części:
ogólnej,
szczególnej,
wojskowej.
W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Należą do nich np.: zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, kary. Przedawnienie, zatarcie skazania.
Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do jakiegoś konkretnego przestępstwa (art. 278 - kradzież, art. 286 - oszustwo, art. 280 - rozbój itd.).
Część wojskowa zawiera ogólne i szczegółowe przepisy odnoszące się do żołnierzy.
Oprócz kodeksu karnego przepisy prawa karnego zawierają niektóre inne akty normatywne (np. kodeks handlowy). Są to ustawy regulujące kompleksowo jakąś dziedzinę (np. ochronę przeciwpożarową), a przepisy prawa karnego stanowią w nich jedynie konieczne uzupełnienie przepisów o charakterze administracyjnoprawnym lub innym.
Zakres obowiązywania prawa karnego
Chodzi tu o rozważenie kwestii, do jakich przestępstw, kiedy i gdzie oraz przez kogo popełnionych, odnoszą się przepisy prawa polskiego. Czy odnoszą się tylko do przestępstw popełnionych na terenie Polski? Czy obywatel innego państwa, który popełnił przestępstwo w Polsce może być sądzony w Polsce i na podstawie polskich przepisów? Czy Polak, który dopuścił się przestępstwa za granicą i został tam ukarany, może być sądzony powtórnie w kraju na podstawie polskiego prawa karnego?
Sprawa obowiązywania polskiego prawa karnego jest rozpatrywana na dwóch płaszczyznach: w czasie i przestrzeni , na których może dochodzić do kolizji.
a) Obowiązywanie prawa karnego w czasie oznacza., że na podstawie przepisów ustawy karnej mogą być sądzone tylko te przestępstwa, które zostały popełnione w czasie jej obowiązywania

(…)

… praw publicznych
zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
zakaz prowadzenia pojazdów
przepadek przedmiotów
obowiązek naprawienia szkody nawiązka
świadczenie pieniężne
podanie wyroku do publicznej wiadomośći
Pozbawienie praw publicznych - obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach państwowych…
… stanowiska zagraża prawnie chronionym dobrom innych osób ( np zycie, zdrowie, mienie ) Zakaz prowadzenia pojazdów - Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd ma obowiązek wyznaczyć dany środek karny jeżeli podczas dokonywania przestępstwa sprawca był nie trzeźwy , pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku. Zakaz moze…
… do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji dwa lata . w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć je Sąd Najwyższy ( art. 263 ).
Przesłanki procesowe są to strony , z których prawo karne procesowe łączy dopuszczalność lub niedopuszczalność postępowania karnego: pozytywne - muszą zaistnieć , aby postępowanie było dopuszczalne;
negatywne - nie mogą zaistnieć by było dopuszczalne; np. śmierć…
… może przedłużyć tymczasowe aresztowanie , ale nie więcej niż dwanaście miesięcy. Łączny czas trwania nie może przekroczyć do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji dwa lata . w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć je Sąd Najwyższy ( art. 263 ).
Przesłanki procesowe są to strony , z których prawo karne procesowe łączy dopuszczalność lub niedopuszczalność postępowania karnego: pozytywne - muszą…
….
[W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze O.P. obok oskarżyciela publ. lub zamiast niego. W wypadku powtórnej odmowy wszczęcia postępowania przez prokuratora, pokrzywdzony może wnieść akt oskarżenia do sądu]
3) oskarżyciel prywatny to osoba pokrzywdzona przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, która korzysta z kompetencji do samodzielnego…
…, aby tylko mój mąż wraz ze swoją kochanką zniknęli.
b) pomocnictwo: rozpatrując sprawę o pomocnictwo sąd bierze pod uwagę nie tylko zamiar bezpośredni ale także ewentualny: np. przekazując terroryście informację gdzie kiedy najłatwiej umieścić bombę nie musimy być islamskim fundamentalistą, który chce w okrutny sposób ukarać Wielkiego Szatana. Wystarczy byśmy w pewnym stopniu uświadamiali sobie że wiedzę którą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz