Prawoznawstwo - zagadnienia i omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - zagadnienia i omówienie - strona 1 Prawoznawstwo - zagadnienia i omówienie - strona 2 Prawoznawstwo - zagadnienia i omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWOZNAWSTWO 1. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie Norma prawna jest najmniejszym, stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Norma prawna jest normą społeczną, rodzajem zachowania. Jest ona:
abstrakcyjna - wzór zachowania określony rodzajowo, nie dotyczy konkretnych zachowań
generalna - adresowana jest do pewnej grupy adresatów, a nie do konkretnej osoby
Składa się z:
a) hipotezy - odpowiada na pytania: kto? w jakich warunkach?, określa ona adresata normy oraz warunki lub okoliczności, w których adresatowi temu jest coś nakazane, zakazane lub dozwolone; składa się z dwóch elementów:
elementu podmiotowego - czyli cech adresata normy oraz szczególnego celu działalności
elementu przedmiotowego - określonych miejsc i zdarzeń zewnętrznych w jakich adresat się znajduje
b) dyspozycji - odpowiada na pytanie: jak powinien się zachować?, wyznacza ona treść powinnego zachowania są to zarówno
czyny (zachowania psychofizyczne) - takie jak zabójstwo, kradzież itp.
czynności konwencjonalne - np. akty władcze organów państwa
c) sankcji - odpowiada na pytanie: co się stanie jeśli adresat nie postąpi zgodnie z dyspozycją?, określenia konsekwencji jakie grożą adresatowi za zachowanie niezgodne z dyspozycją normy; wyróżniamy 3 rodzaje sankcji:
- egzekucyjną - przymusowe wykonanie czynności która stanowi niedopełniony obowiązek adresata np. eksmisja, rozbiórka lokalu
- nieważności czynności prawnej - zastosowanie przede wszystkim w prawie cywilnym, jeśli czynność podjęta została z naruszeniem nakazów, zakazów to jest ona nieważna np. nieważność małżeństwa
- karną (penalną, represyjną) - jest to sankcja grożąca za dokonanie czynów zabronionych, polegających na działaniu, rzadziej na zaniechaniu; głownie Kodeks karny i Kodeks wyktroczeń; główne cele sankcji karnej to:
1) resocjalizacja przestępcy
2) odstraszenie przestępcy
3) izolacja
4) eliminacja i in.
Normy sprzężone I norma sankcjonowana - hipoteza + dyspozycja
II norma sankcjonująca - hipoteza (norma sankcjonowana) + dyspozycja (sankcja)
Rodzaje norm prawnych:
a) norma bezwględnie wiążąca (norma imperatywna ius cogens ) - ustanawia drogą nakazu lub zakazu jeden rodzaj powinnego zachowania i nie dopuszcza zachowania odmiennego. Naruszenie tej powinności pociąga za sobą sankcję
b) norma wgzlędnie wiążąca ( ius dispositivum ) - ustanawia pewien wzorzec zachowania do wykorzystania przez adresatów, a jednocześnie dopuszcza, że adresaci mogą, jeśli zechcą, zachować się w sposób odienny, wybrany przez siebie


(…)

… z odpowiednim powództwem do sądu.
52. Ograniczone prawo rzeczowe
Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych
Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, uprawnienia właściciela rzeczy ulegają pewnemu uszczupleniu na rzecz innej osoby, której to ograniczone prawo rzeczowe…
… w
stosunku do wyrządzonej szkody. Może być orzeczona za przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu lub życiu.
Może tez być przekazana na cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego przestępstwem zniesławienia.
Może tez być przeznaczona na rzecz ochrony środowiska.
- świadczenia pieniężne
Sąd może orzec świadczenia pieniężne na określony cel społeczny gdy odstępuje od wymierzenia kary.
- podanie wyroku do publicznej wiadomości - znaczenie ogólnoprawencyjne.
38. Nadzwyczajne złagodzenie kary i ustawowe podwyższenie wymiaru kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary - wymiar kary poniżej dolnej granicy
- przypadki w ustawie (przekroczenie granic obrony koniecznej, popełnienie czynu w znacznie ograniczonym stopniu poczytalności, w stanie wyższej konieczności)
- w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają…
… w posiadanie zależne.
Posiadaczem zależnym nazywamy tego, kto sprawuje faktyczne władzt­wo nad rzeczą jako najemca, dzierżawca, użytkownik, zastawnik lub mający inne prawo podmiotowe, z którym łączy się władztwo nad cudzą rzeczą. Do powstania posiadania zależnego dochodzi zazwyczaj w drodze zawarcia odpowiedniej umowy, np. najmu. Posiadanie zależne jest więc sprawowaniem władztwa w zakresie odpowiadającym treści innych praw podmiotowych niż własność. Jak wynika z powyższych uwag, rzecz może się znajdować jednocześnie w posiadaniu dwóch osób, z których jedna włada nią pośrednio (posiadacz samoistny), a druga bezpośrednio (posiadacz zależny), co ma miejsce na przykład przy wynajęciu lub wydzierżawieniu rzeczy. Posiadaczem służebności jest ten, kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości. Rozmiary…
… jest z reguły nieograniczona i ciąży na całym majątku osoby odpowiedzialnej bez ograniczenia, do pełnej kwoty zasądzonego odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna może być oparta na jednej z następujących zasad: a) zasadzie winy, b) zasadzie ryzyka, c) zasadzie słuszności, d) zasadach współżycia społecznego. Podstawowe znaczenie ma odpowiedzialność na zasadzie winy, nieco mniejsze odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Pozostałe dwie zasady odgrywają niewielką rolę. 56. Pojęcie szkody i jej naprawienia
Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szkodę stanowi więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu szkody, i tym, który by istniał, gdyby szkody nie wyrządzono.
Szkoda majątkowa obejmuje 2 elementy:
1. Strata…
… jednak podstawę odpowiedzialności za szkodę stanowi ustawa, która łączy w sobie obowiązek naprawienia szkody z rozmaitymi zdarzeniami, a przede wszystkim z czynami niedozwolonymi (odpowiedzialność deliktowa) i z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (odpowiedzialność kontraktowa -art. 471 k.c.- "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania, bądź nienależytego wykonania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz