Uniwersytet Warszawski - strona 55

Kary i środki karne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Kary i środki karne Kara 1) grzywna - kara wolnościowa 2) ograniczenie wolności - kara wolnościowa 3) pozbawienie wolności 4) 25 p.w. 5) dożywocie ad. 1 I - ustalenie ilości stawek dziennych od 10 do 360 II - określenie wartości stawki dziennej od 10 do 2000 PLN - możliwość rozłożenia na ra...

Luki w prawie i sposoby ich uzupełniania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Luki w prawie i sposoby ich uzupełniania Luka w prawie - taki brak regulacji, co do którego można racjonalnie stwierdzić, że nie jest przez ustawodawcę zamierzony tzn. gdyby ustawodawca działał racjonalnie, ten stan rzeczy uregulowałby Luka w prawie może w szczególności wystąpić wówczas, gdy: a) ...

Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie administracyjnym unieważnienie decyzji administracyjnej - art. 156 k.p.a. decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją osta...

Nadzwyczajne złagodzenie kary

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY Umożliwia sądowi w określonych w ustawie przypadkach na wymierzenie kary poniżej dolnej granicy zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony. Nadzwyczajne złagodzenie może nastąpić fakultat...

Norma prawna, budowa, rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Norma prawna, budowa, rodzaje Norma prawna jest najmniejszym, stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Norma prawna jest normą społeczną, rodzajem zachowania. Jest ona: abstrakcyjna - wzór zachowania określony rodzajowo, nie dotyczy konkretnych zachowań generalna - adresowana jest do pewnej g...

Obowiązywanie prawa w czasie, przestrzeni i wobec osób

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3094

Obowiązywanie prawa w czasie, przestrzeni i wobec osób W czasie Istnieje moment początkowy i końcowy obowiązywania normy prawnej (przepisu prawnego, aktu normatywnego). Norma obowiązuje od momentu, który wyznaczy ustawodawca, nie wcześniej jednak niż od dnia opublikowania. W Polsce obowiązuje gener...

Ograniczone prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

Ograniczone prawo rzeczowe Pojęcie i rodzaje ograniczonych praw rzeczowych Ograniczone prawa rzeczowe to prawa przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Wskutek ustanowienia ogra...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 686

PRAWOZNAWSTWO 1. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie Norma prawna jest najmniejszym, stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Norma prawna jest normą społeczną, rodzajem zachowania. Jest ona: abstrakcyjna - wzór zachowania określony rodzajowo, nie dotyczy konkretnych zachowań genera...

Podstawowe instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Podstawowe instytucje prawa karnego KK 1997 Wszedł w życie 1.09.1998 zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 &1 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. $ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroni...

Pojęcie szkody i jej naprawienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Pojęcie szkody i jej naprawienia Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli. Szkodę stanowi więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu szkody, i tym, który by istniał, gdyby szkody nie wyrządzono. Szk...